13.05.2024r.-Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-główny księgowy jednostek oświatowych i GOPS

                                                  Kijewo Królewskie, dn. 13.05.2024 r.
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56) 686-70-56

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie:

główny księgowy jednostek oświatowych i gminnego ośrodka pomocy społecznej

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5) nieposzlakowana opinia;
6) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego budżetu;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
8) spełnianie jednego z poniższych warunków:
a. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

1) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej w jednostkach administracji samorządowej, w tym w księgowości budżetowej;
2) znajomość przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, a w szczególności:
a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
3) biegła obsługa komputera, znajomość oprogramowania biurowego oraz programów niezbędnych do obsługi budżetu gminy;
4) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
5) umiejętność opracowania i wdrażania projektów przedsięwzięć finansowych;
6) znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami;
7) umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;
8) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, terminowość, dyspozycyjność, zaangażowanie, uczciwość, zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;
9) wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) udział w opracowywaniu projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków
i dochodów;
2) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;
3) przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
4) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
5) współpraca z organami podatkowymi i finansowymi;
6) inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem;
7) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych;
9) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
10) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
11) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych
 i księgowych;
12) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

Szczegółowe obowiązki głównego księgowego budżetu określi zakres czynności opracowany przez Wójta Gminy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w urzędzie. Stanowisko pracy na parterze budynku.
Dodatkowe uciążliwości mogą być związane z użytkowaniem komputera oraz występowaniem czynników stresogennych.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5) kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy lub zaświadczenie o dotychczasowym zatrudnieniu;
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godziny 12:00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem:

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy jednostek oświatowych i gminnego ośrodka pomocy społecznej”.


VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie przeprowadzenia testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci, będą poinformowani telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy
w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
1) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
2) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Wójt Gminy
Arkadiusz Stefaniak

pobierz ogłoszenie o naborze z dn. 13.05.2024r. (718kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (994kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (15kB) word
pobierz klauzulę informacyjną (445kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (13 maja 2024)
Opublikował: Dorota Bukowska (14 maja 2024, 15:55:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1155