Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 544) starsze karty »
numer wpisu:

9/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

8/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Pozytywne uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

7/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

6/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Opracowanie sporządzono w postaci opisowej i kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania i charakterystyki stanu środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje się w podziale na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem wzajemnych powiązań oraz procesów w nim zachodzących. Celem opracowania jest postawienie diagnozy stanu środowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikację. Elementem opracowania jest określenie wstępnej prognozy dalszych zmian, jakie zachodzić będą w środowisku. Prognoza, o której mowa wyżej, ma polegać na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, będących wynikiem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu. Celem opracowania ekofizjograficznego jest również wskazanie na przyrodnicze predyspozycje analizowanego terenu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające na w skazaniu obszarów, które powinny pełnić funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się na zakres merytoryczny opracowania, jest określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 7

numer wpisu:

12/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

11/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

10/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

5/2021

data: 22 lutego 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: postanowienie RDOŚ w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

4/2021

data: 22 lutego 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PPIS w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

3/2021

data: 29 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 544) starsze karty »