Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 604) starsze karty »
numer wpisu:

27/2022

data: 17 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

26/2022

data: 2 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

25/2022

data: 2 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

24/2022

data: 1 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

23/2022

data: 1 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

22/2022

data: 1 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

21/2022

data: 1 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

20/2022

data: 1 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

19/2022

data: 1 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

18/2022

data: 1 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Opracowanie sporządzono w postaci opisowej i kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania i charakterystyki stanu środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje się w podziale na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem wzajemnych powiązań oraz procesów w nim zachodzących. Celem opracowania jest postawienie diagnozy stanu środowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikację. Elementem opracowania jest określenie wstępnej prognozy dalszych zmian, jakie zachodzić będą w środowisku. Prognoza, o której mowa wyżej, ma polegać na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, będących wynikiem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu. Celem opracowania ekofizjograficznego jest również wskazanie na przyrodnicze predyspozycje analizowanego terenu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające na w skazaniu obszarów, które powinny pełnić funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się na zakres merytoryczny opracowania, jest określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 604) starsze karty »