Wójt


Arkadiusz Stefaniak
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Pokój 13     
Tel. (56) 686-70-28     
E-mail: wojt@kijewo.pl
                  
Zakres czynności / kompetencje:     

1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu,
2. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
3. wykonywanie budżetu i uchwał Rady,
4. przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z realizacji uchwał oraz z działalności w okresie międzysesyjnym,
5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6. określanie polityki kadrowej i płacowej,
7. wykonywanie zadań wynikających z podpisanych porozumień,
8. gospodarowanie mieniem komunalnym,
9. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu a także organizowanie ich współpracy,
10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
11. udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
12. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
13. wydawanie zarządzeń, decyzji, postanowień jako organ wykonawczy i kierownik urzędu,
14. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
15. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu,
16. przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (13 lutego 2009)
Opublikował: Piotr Cichy (13 lutego 2009, 09:52:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (26 października 2021, 08:56:54)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22139