Ogłoszenia

Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław-Żygląd"

OBWIESZCZENIESTAROSTY CHEŁMIŃSKIEGOo wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. [...]

27.03.2024r. - ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  w gminnej [...]

25.03.2024r. - zatwierdzenie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnej Spółki Komunalnej w Kijewie Królewskim.

zatwierdzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie.Wnioskodawca: Gminna Spółka Komunalna w Kijewie [...]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025

Zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 23 stycznia 2024 r. określono na rok szkolny 2024/2025 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania [...]

Ogłoszenie o konsultacjach do Strategii ZIT MOF Torunia

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i [...]

Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza oraz Planu Działań krótkoterminowych

Wójt Gminy Kijewo Królewskie informuje,że zgodnie z art. 94 ust 2c pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)  wójt , burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta mają [...]

06.11.2023r. – Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

  OGŁOSZENIE   Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

ogłoszenie o sprzedaży węgla

Kijewo Królewskie, dnia 31.10.2023 r.Drodzy mieszkańcy!Informuję, że prowadzona jest sprzedaż węgla – orzech w cenie 1.750 zł / tona.W celu dokonania zakupu zapraszam do kasy Urzędu Gminy Kijewo Królewskie w godz.: poniedziałek, środa, [...]

16.10.2023 r - ocena cząstkowa wody wodociąg publiczny Brzozowo

ocena cząstkowa wody wodociąg publiczny Brzozowo [...]

16.10.2023 - ocena cząstkowa wody wodociąg publiczny Bajerze

ocena cząstkowa wody wodociąg publiczny Bajerze [...]

07.06.2023r. - zawiadomienie Starosty Chełmińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadomienie Starosty Chełmińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060529C Kiełp - Wybudowanie" [...]

21.03.2023 r. - ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Brzozowo

ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzozowie za rok 2022 [...]

21.03.2023 r. - ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Bajerze

ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bajerzu za rok 2022 [...]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 20 stycznia 2023 r. określono na rok szkolny 2023/2024 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania [...]

04.11.2022r. – Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Kijewo Królewskie, dn. 04.11.2022r. Ogłoszenie Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o [...]

27.06.2022 - ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Brzozowie

ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Brzozowo [...]

27.06.2022 - ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Bajerzu

ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Bajerze [...]

14.06.2022r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo [...]

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu, zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji oraz najbliższej gminie w roku 2022

Kijewo Królewskie, dnia 29.04.2022 r.       Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu, zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji oraz najbliższej gminie w roku [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 stycznia 2022 r. określono na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania [...]

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu i podstawowej kwocie dotacji oraz najbliższej gminie w roku 2022

Kijewo Królewskie, dnia 19.01.2022 r.       Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie o statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu, podstawowej kwocie dotacji oraz najbliższej gminie w roku [...]

03.01.2022 - ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Brzozowie

ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Brzozowo [...]

03.01.2022 - ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Bajerzu

ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Bajerze [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego SGG.6733.1.2021.DB

Kijewo Królewskie, dnia 06.12.2021 r.Wójt Gminy Kijewo Królewskie         SGG.6733.1.2021.DBObwieszczenieo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków [...]

05.11.2021r. – Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

OGŁOSZENIE   Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

20.10.2021 - ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia w m. Brzozowo

ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Brzozowo [...]

20.10.2021 - ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia w m. Bajerze

ocena cząstkowa przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w m. Bajerze   [...]

08.07.2021 r. - ocena cząstkowa wody wodociąg publiczny Bajerze

treść oceny cząstkowej wody wodociąg Bajerze [...]

08.07.2021 r. - ocena cząstkowa wody wodociąg publiczny Brzozowo

treść oceny cząstkowej wody wodociąg Brzozowo [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego  [...]

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 14.05.2021

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1604C Chełmno - Nawra” [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1604C Chełmno - N [...]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 stycznia 2021 r. określono na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania [...]

09.11.2020 r. - Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

OGŁOSZENIE Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego SRG.6733.3.2020.DB z dnia 18.08.2020 r.

dla inwestycji polegającej na budowie gminnej sieci wodociągowej, na działkach nr 86/1, 86/2, 87/6, 87/5, 87/1, położonych w miejscowości Szymborno, obręb Szymborno, gmina Kijewo Królewskie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego SRG.6733.4.2020.DB z dnia 17.08.2020 r.

polegającej na budowie drugiego toru linii napowietrznej oraz linii kablowej 0,4 kV, na działkach nr 14/6,14/10, 14/12, 14/13, położonych w miejscowości Kosowizna oraz na działkach 15/2, 21/6, położonych w miejscowości Kijewo [...]

10.08.2020 r. - obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania

obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowejtreść obwieszczenia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisław BLG.6733.1.8.2020.KS

w sprawie wydania decyzji celu publicznego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisław

w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN wraz z niezbędną infrastruktur [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 02.03.2020 r.

Budowa agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce 13/1 położonej w miejscowości Bajerze, obręb Bajerze, gmina Kijewo Królewskie [...]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 stycznia 2020 r. określono na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania [...]

OBWIESZCZENIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

" Budowa agregatów kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce 13/1, położonej w miejscowości Bajerze obręb Bajerze, gmina Kijewo Królewskie"treść obwieszczenia [...]

05.11.2019 r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi...

OGŁOSZENIEUprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o [...]

09.07.2019 r. ocena okresowa jakości wody do spożycia

ocena okresowa jakości wody do spożycia- ocena okresowa jakości wody hydrofornia Bajerze - ocena okresowa jakości wody hydrofornia Brzozowo [...]

kontrola wewnętrzna jakości wody (czerwiec)

- Stacja uzdatniania wody w m. Bajerze [...]

kontrola wewnętrzna jakości wody

- Stacja uzdatniania wody w m. Bajerze [...]

20.03.2019r - ocena okresowa jakości wody do spożycia

- ocena okresowa jakości wody hydrofornia Bajerze [...]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 stycznia 2019 r. określono na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy [...]

14.12.2018r. - ocena cząstkowa jakości wody do spożycia

ocena cząstkowa wody hydrofornia Bajerze i Brzozowo [...]

Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

OGŁOSZENIE   Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

31.07.2018r. - ocena cząstkowa jakości wody do spożycia

- ocena cząstkowa wody do spożycia (hydrofornia Bajerze) - ocena cząstkowa wody do spożycia (hydrofornia Brzozowo) [...]

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych - projekty uchwał

Treść zawiadomienia -Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie - Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania [...]

10.04.2018r. - obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla gminy Kijewo Królewskie

- obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla gminy Kijewo Królewskie [...]

27.03.2018r. - ocena okresowa jakości wody do spożycia

- ocena okresowa jakości wody do spożycia (hydrofornia Bajerze) [...]

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 lutego 2018r. Treść obwieszczenia [...]

ocena okresowa jakości wody do spożycia

- ocena okresowa jakości wody do spożycia (hydrofornia Bajerze) [...]

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Treść zawiadomienia - [...]

ocena cząstkowa wody w Gminie Kijewo Królewskie

ocena cząstkowa wody (hydrofornia Bajerze) [...]

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego - AABŚ.A.6740.2.1.2017.AB

Starosta Chełmiński     ul. Harcerska 1  86-200 ChełmnoAABŚ.A.6740.2.1.2017.ABOBWIESZCZENIESTAROSTY CHEŁMIŃSKIEGOo wniesieniu odwołaniaNa podstawie art. 49 § 1 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE   Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Chełmiński ul. Harcerska 186-200 ChełmnoAABŚ.A.6740.2.1.2017.ABOBWIESZCZENIESTAROSTY CHEŁMIŃSKIEGOo wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejNa podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o [...]

Rozbudowa dróg powiatowych o budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno-Unisław

               Chełmno, dnia 01-06-2017r. Starosta Chełmiński ul. Harcerska 1 86-200 [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 [...]

Informacja o zaniżonej zawartości magnezu w wodzie przeznaczonej do spożycia.

     Wójt Gminy Kijewo Królewskie informuje, że w badaniach próbek wody przeprowadzonych w 2016 roku stwierdzono, zaniżoną ilość magnezu (poniżej 30 mg/l przy normie 30-125 mg/l). Badane próbki nieznacznie [...]

17.10.2016r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi.

  OGŁOSZENIE   Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o [...]

Ogłoszenie z dnia 08.04.2016 r.

dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej - dz. nr 7/2, położona w Watorowie.Treść ogłoszenia [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 [...]

01.02.2016r.-Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Ogłoszenieotwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016r.Wójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 11, 13, 14, 15, 16  ustawy z dnia 24 [...]

13.10.2015r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi.

OGŁOSZENIE   Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Ogłoszenie o zakupie małego sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych

Ogłoszenie o zakupie małego sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wyposażenia kuchni w szkołach podstawowych Treść zapytania Osoba do kontaktu Jarosław Ciemniewski [...]

Ogłoszenie

Treść ogłoszenia [...]

Informacja o zbyciu nieruchomości gruntowej, położonej w Bajerzu, określonej działką nr 89/11, w drodze bezprzetargowej.

Informacja o zbyciu nieruchomości gruntowej, położonej w Bajerzu, określonej działką nr 89/11, w drodze bezprzetargowej.treść informacji [...]

09.01.2015 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Ogłoszenieotwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015r.Wójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 11, 13, 14, 15, 16  ustawy z dnia 24 [...]

30.10.2014r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi

Kijewo Królewskie, dn. 30.10.2014 r. OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 [...]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, 17.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86 – 256 Kijewo KrólewskieGmina Kijewo Królewskie, w związku z prowadzeniem dożywiania w Punktach Przedszkolnych mieszczących się na [...]

Zapytanie ofertowe - catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, 03.10.2014 r.Zapytanie ofertoweZamawiający:Gmina Kijewo Królewskieul. Toruńska 286 – 256 Kijewo KrólewskieGmina Kijewo Królewskie, w związku z prowadzeniem dożywiania w Punktach Przedszkolnych mieszczących się na [...]

25.07.2014 r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 25.07.2014 r. OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlacheckii Bajerze, gmina Kijewo Królewskie.Na podstawie art. [...]

7.07.2014 r. - Ogłoszenie nr SRG.6131.7.2014.GG

Kijewo Królewskie, dnia 07.07.2014 r.SRG.6131.7.2014.GGOGŁOSZENIEWójt Gminy Kijewo Królewskie, działając na podstawie art. 35. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.,  Nr 518, z późn.zm.) [...]

12.05.2014 r. OGŁOSZENIE

                                         &nbs [...]

INFORMACJA o zbyciu nieruchomości gruntowej, położonej w Brzozowie, określonej działką nr 161/1, w drodze bezprzetargowej

                    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

14.03.2014 r. - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze, gminy Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, dnia 14.03.2014 r.OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze, gminy Kijewo Królewskie Na [...]

14.03.2014 r. - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko.

Kijewo Królewskie, dnia 14.03.2014 r.OGŁOSZENIEWójta Gminy Kijewo Królewskieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego dla inwestycji: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie"

Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami "Audytu energetycznego" dla inwestycji: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo [...]

12.02.2014 r. - Ogłoszenie nr SRG.6131.6.2014.GG

Kijewo Królewskie, dnia 12.02.2014 r.SRG.6131.6.2014.GGOGŁOSZENIEWójt   Gminy   Kijewo  Królewskie, działając na podstawie art. 35. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z [...]

12.02.2014 r. - Ogłoszenie nr SRG.6131.5.2014.GG

Kijewo Królewskie, dnia 12.02.2014 r.SRG.6131.5.2014.GGOGŁOSZENIE Wójt   Gminy   Kijewo  Królewskie, działając na podstawie art. 35. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z [...]

30.01.2014 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

 Ogłoszenieotwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014r.Wójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 11, 13, 14, 15, 16  ustawy z dnia 24 [...]

Ogłoszenie o wykazach nieruchomości położonych w Bągarcie, Brzozowie i Bajerzu przeznaczonych do sprzedaży

Kijewo Królewskie, dnia 09.01.2014 r.O G Ł O S Z E N I EWójt   Gminy   Kijewo  Królewskie, działając na podstawie art. 35. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.,  [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Z indywidualizacją za pan brat"

W związku z realizacja przez Gminę Kijewo Królewskie projektu „Z indywidualizacją za pan brat”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  informujemy  o  chęci [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Z indywidualizacją za pan brat"

W związku z realizacja przez Gminę Kijewo Królewskie projektu "Z indywidualizacją za pan brat", projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  informujemy  o  chęci zakupu [...]

24.10.2013 r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi...

OGŁOSZENIEUprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

7.01.2013 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013r.

Ogłoszenieotwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.Wójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 11, 13, 14, 15, 16  ustawy z dnia [...]

19.11.2012 r. - Wójt Gminy Kijewo Królewskie podaje do publicznej wiadomości

WÓJT  GMINY   KIJEWO  KRÓLEWSKIEpodaje  do publicznej wiadomościże na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem będzie wywieszony i opublikowany, w [...]

8.11.2012 r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi...

OGŁOSZENIEUprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o [...]

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 060512 C oraz 060511 C w Kijewie Królewskim - Wybudowanie".

Chełmno, dnia 15-10-2012r. Starosta Chełmiński ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno AABŚ.B.673.6.2012.AB OBWIESZCZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGONa podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o [...]

18.10.2012 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (obręb Kijewo Królewskie działka nr 86)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

11.09.2012 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (obręb Kijewo Królewskie)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

3.09.2012 r. - Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 060512 C oraz 060511 C w Kijewie Królewskim - Wybudowanie"

Chełmno, dnia 31-08-2012r. Starosta Chełmiński ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno AABŚ.B.673.6.2012.AB OBWIESZCZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO Na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o [...]

27.08.2012 r. - Informacja o projekcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

Treść informacji, łącznie z projektem uchwały: [...]

14.08.2012 r. - Do publicznej wiadomości

WÓJT GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem będą wywieszone i opublikowane, w [...]

12.04.2012 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w miejscowości: Kiełp, Płutowo, obręb Szymborno)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

10.04.2012 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w miejscowości Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

8.03.2012 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w miejscowości Kiełp i Płutowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

29.02.2012 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr działek 138/2, 146/1, 79/4 w obrębie Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie o sprzedaży nieruchomości w m. Napole

INFORMACJA Wójt Gminy Kijewo Królewskie1. Napole - działka nr 30/2 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego (138/2; 146/1; 79/4; 126/1 - obręb Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie: [...]

27.01.2012 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2012r.

Ogłoszenieotwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2012r.Wójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 11, 13, 14, 15, 16  ustawy z dnia [...]

3.01.2011 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (m. Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

3.01.2012 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

9.12.2011 r. - Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

9.12.2011 r. - Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego (w miejscowości Bajerze i Trzebczyk)

O B W I E S Z C Z E N I E o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

25.11.2011 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

O G Ł O S Z E N I EWÓJTA   GMINY   KIJEWO  KRÓLEWSKIE                Podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie [...]

2.12.2011 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - położona w miejscowości Napole, oznaczona działką nr 30/5, o pow. 0,1198 ha,

Kijewo Królewskie, dnia  24.11.2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻYDziałając na podstawie art.35.ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z [...]

2.12.2011 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - położona w miejscowości Napole, oznaczona działką nr 30/4, o pow. 0,1283 ha,

Kijewo Królewskie, dnia  24.11.2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻYDziałając na podstawie art.35.ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z [...]

2.12.2011 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - położona w miejscowości Napole, oznaczona działką nr 30/2, o pow. 01163 ha

Kijewo Królewskie, dnia  24.11.2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻYDziałając na podstawie art.35.ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z [...]

25.11.2011 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (obręb Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

10.11.2011 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (część działki nr 127/2 - Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

02.11.2011 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (obręb Bajerze, obręb Trzebczyk)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

27.09.2011 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (działka nr 108 - Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

15.09.2011 r. - Informacja dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają aktualnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

I N F O R M A C J Adla przedsiębiorców, którzy nie posiadają aktualnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczejCała treść informacji - [...]

14.09.2011 r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium...

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium [...]

14.09.2011 r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo KrólewskieCała treść obwieszczenia - [...]

8.09.2011 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

18.08.2011 r. - Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego (działki nr: 63/4; 202/1; 62; 89/5 - Bajerze)

O B W I E S Z C Z E N I E o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

9.08.2011 r. - Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego (dział. nr 81; 82; 86; 129; 135/2; 158; 160/3 - m. Kijewo Królewskie)

O B W I E S Z C Z E N I E o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie: [...]

02.08.2011 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (obręb Napole, obręb Kijewo Szlach.)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

15.07.2011 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Napole)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

30.06.2011 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (działki nr 63/4; 202/1; 62; 89/5 - obręb Bajerze)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

30.06.2011 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (działka nr 44/1 Bajerze)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

29.06.2011 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (obręb Bajerze, Trzebcz)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

23.05.2011 r. - Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie udzielenia w 2011 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków w Gminie Kijewo Królewskie

Dnia 19.05.2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie udzielenia w 2011 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków w Gminie Kijewo Królewskie.1. [...]

19.04.2011 r. - Informacja ws. obowiązku wymiany dowodów osobistych

I n f o r m a c j a Urząd Gminy w Kijewie Królewskim przypomina, że dowody osobiste wydane w 2001 roku tracą ważność jeszcze w tym roku.Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2006 roku (czyli 5-letnie [...]

15.04.2011 r. - Rozstrzygnięcie postępowania związanego z realizacją wykonania zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011r." na terenie Gminy Kijewo Królewskie.

Dnia 12.04.2011r. zostało rozstrzygnięte postępowanie związane z realizacją wykonania zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu w 2011r." na terenie Gminy Kijewo [...]

8.04.2011 r. - Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kijewo Królewskie (działka nr 104, 257, Brzozowo)

OBWIESZCZENIE o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kijewo KrólewskieCała treść obwieszczenia: [...]

8.04.2011 r. - Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kijewo Królewskie (działka nr 9/1, Dorposz Szlachecki)

OBWIESZCZENIEo uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kijewo KrólewskieCała treść obwieszczenia: [...]

1.04.2011 r. - Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia (działka nr 9/1 Dorposz Szlach.)

O B W I E S Z C Z E N I Eo zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

1.03.2011 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenieotwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznegoWójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 11, 13, 14, 15, 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

9.02.2011 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Kijewo Królewskie)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

5.01.12 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (obręb Bajerze, obręb Trzebczyk)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

14.12.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (działka nr 104, 257 Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

14.12.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (działka nr 9/1 Dorposz Szlach.)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

8.12.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (działka nr 9/1 Dorposz Szlach.)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

8.12.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (działka nr 257 Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

23.11.2010 r. - Obwieszczenie - budowa kablowych lini energetycznych SN-15kV i nn0,4kV, słupowej stacji transformatowej oraz przebudowie lini napowietrznej nn w miejscowości Szymborno oraz w miejscowości Gołoty

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

15.11.2010 r. - Obwieszczenie o podjęciu postępowania wszczętego w dniu 16.03.2010r. w sprawie wydania dla Zakładu Włókienniczego JARMA (działka 257, Brzozowo)

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o podjęciu postępowania wszczętego w dniu 16.03.2010r. w sprawie wydania dla Zakładu Włókienniczego JARMA

OBWIESZCZENIEWójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

27.09.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Szymborno, Gołoty)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

1.09.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Szymborno, Bajerze, Bągart)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

31.08.2010 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie - wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych od sprzedaży

Kijewo Królewskie, 30.08.2010 r.O G Ł O S Z E N I EWÓJTA   GMINY   KIJEWO  KRÓLEWSKIE      Podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, [...]

31.08.2010 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy dot. części działki nr 36/17 o pow. około 312 m2

Kijewo Królewskie, dnia 30.08.2010 r.O O G Ł O S Z E N I EWÓJTA   GMINY   KIJEWO  KRÓLEWSKIE       Podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kijewie [...]

1.08.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (działka nr 92, Kijewo Szlacheckie)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

19.07.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (11/3; 39/1 w miejscowości Napole)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

19.07.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (działka nr 130/3 w miejscowości Kijewo Królewskie)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

24.06.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Szymborno, Bajerze, Bągart)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

8.06.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (130/3 - odręb Kijewo Królewskie)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

8.06.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (11/3;39/1 - odręb Napole)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

6.05.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Bągart)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

15.04.2010 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Trzebczyk, Trzebcz Królewski, Bajerze)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

23.03.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Kijewo Królewskie)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

11.03.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (Brzozowo)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

11.03.2010 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (Dorposz Szlachecki)

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie - 2.03.2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie - 2.03.2010r.

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

Rozstrzygnięcie postępowania związanego z realizacją wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010r. na terenie gminy Kijewo Królewskie

Dnia 2.03.2010r.  zostało rozstrzygnięte postępowanie  związane  z realizacją wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010r. w gminie Kijewo Królewskie1.    Na realizację zadania w roku 2010  [...]

Obwieszczenie - 1.03.2010r.

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie - 19.02.2010r.

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie - 18.02.2010r.

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie - 12.02.2010

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie - 11.02.2010

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydanych postanowieniachw sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznegoObwieszczenie: [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaObwieszczenie: [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 06 października 2009 r.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Kijewo Królewskiez dnia 06 października 2009 r.Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 28 września 2009r.

KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Toruniuz dnia 28 września 2009 r.w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających KOMUNIKAT - [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 28 września 2009 r.

KOMUNIKATKomisarz Wyborczy w Toruniuz dnia 28 września 2009 r.w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie zarządzonych na dzień 29 [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2009 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2009 r.Na podstawie art. 192 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. [...]

Informacja

INFORMACJAZgodnie z art. 233 ust. 3 Ordynacji wyborczej, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywa się w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (pokój nr 10), w godzinach urzędowania.Termin zgłaszania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 kwietnia 2009 r.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 kwietnia 2009 r. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), w związku z [...]

Ogłoszenie - wybory do Parlamentu Europejskiego

Kijewo Królewskie, 18 marca 2009 r. OGŁOSZENIE        W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego wyznaczonymi na dzień 7 czerwca 2009 roku informuję, iż na obszarze Gminy Kijewo Królewskie punktami do [...]

metryczka