zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060552C Trzebcz Marianki do drogi gminnej nr 060548C

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.3.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber 87-140 Chełmża, ul. Głowackiego 20 za cenę brutto: 635.792,84 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie BZP pod nr 2021/BZP 00105564/01 w dniu 06.07.2021

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c8dc25b-de35-11eb-b885-f28f91688073

Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Nazwa zadania:  Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060552C Trzebcz Marianki do drogi gminnej nr 060548C

Informacja o wyborze oferty:
pobierz informację o wyborze oferty (401kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert:
pobierz informację z otwarcia ofert (158kB) pdf

Informacja o wysokości środków:
pobierz informację (230kB) pdf

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia pobierz (271kB) word
1.1. Dokumentacja projektowa pobierz (3208kB) zip
1.3. Przedmiar robót pobierz (847kB) pdf
2. Zał. Nr 2 Projekt umowy pobierz (91kB) word
3. Zał. Nr 3 Wzór formularza ofertowego pobierz (46kB) word
4. Zał. Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw pobierz (29kB) word
5. Zał. Nr 5 Wzór oświadczenia o spełnianiu pobierz (25kB) word
6. Zał. Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się - jeżeli dotyczy pobierz (25kB) word
7. Zał. Nr 7 Wykaz robót budowlanych pobierz (26kB) word
8. Zał. Nr 8 Wzór wykazu osób pobierz (26kB) word
9. Zał. Nr 9 Identyfikator postępowania na miniPortalu pobierz (23kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (6 lipca 2021, 13:46:27)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (13 sierpnia 2021, 13:35:59)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341