zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2011 rok.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFK.271.1.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

Kijewo Królewskie, 08.12.2011 r.

RFK.271.1.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
REGON: 871118508
NIP: 875-148-47-58
strona www: www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
tel.(56) 686-70-27 lub (56) 686-70-56
fax (56) 686-70-56
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:15 - 15:15
                                                               wtorek 8:00 - 16:00

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2011 rok.

2. Rodzaj zamówienia: Usługi

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Kwota kredytu – 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych)
2) Okres kredytowania - 72 m-ce, tj. od 29.12.2011 r. do 28.12.2017 r.
3) Karencja w spłacie kapitału  - do 30.06.2012 r.
4) Spłata kredytu - 23 raty kwartalne płatne od 30.06.2012 r. do 31.12.2017 r. rozłożone następująco:    
do 30.06.2012 - 20 000zł
do 31.12.2012 - każda rata po 5 000zł 
do 31.12.2012 – każda rata po 35 000 zł
do 31.12.2015 – każda rata po 82 500 zł
do 28.12.2017 – każda rata po 85 000zł
5) Spłata odsetek - 25 rat kwartalnych płatnych od 31.12.2011 r. do 31.12.2017 r.
6) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
7)    Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi, będą dokonywane  w złotych polskich.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5

5. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia:
Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - 29.12. 2011 roku
Okres kredytowania nie dłuższy niż 72 miesiące od podpisania umowy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą  podstawy  do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ustawy (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  spełniający warunki i wymagania określane w SIWZ oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o których mowa niżej:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie;      
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie       
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.;
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1)    Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 1)
2)    Oświadczenie na podstawie art. 22 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.(Załącznik nr 2)

V. Procedura:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                       

2. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

4. Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie

5. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy:
nie
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): www.kijewo.pl

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 16.12.2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
Kijewo Królewskie 15
86 - 253 Kijewo Królewskie
pokój nr 11 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia: 16.12.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
Kijewo Królewskie 15
86 - 253 Kijewo Królewskie
sala narad (parter)

7. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
    
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 417170 - 2011 w dniu 8.12.2011r.
                                                                                ______________________________
                                                                                   Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 1, 2) pobierz (150kB) word

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (60kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (8 grudnia 2011, 13:35:34)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 grudnia 2011, 13:36:18)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1941