zamówienie na:

Sukcesywną dostawę miału, węgla i eko-groszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, Szkołę Podstawową w Brzozowie oraz Szkołę Podstawową w Trzebczyku.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.16.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: NATALEX, ul Lipowa 9 Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełniła kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
Kijewo Królewskie, dn. 23.11.2011 r.
RGK.271.16.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Sukcesywną dostawę miału, węgla i eko-groszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, Szkołę Podstawową w Brzozowie oraz Szkołę Podstawową w Trzebczyku.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie, Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA MIAŁU I EKO GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM, ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W KIJEWIE KRÓLEWSKIM, SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W BRZOZOWIE ORAZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W TRZEBCZYKU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1:Miał węglowy o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, Szkołę Podstawową w Brzozowie, Szkołę Podstawową w Trzebczyku w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2011/2012 r. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Parametry miału węglowego: kaloryczność nie mniejsza niż 24 000 KJ/kg; siarka do 0,8%; popiół do 10,0%; wilgotność do 10%. Część 2: Eko groszek o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, Szkołę Podstawową w Brzozowie, Szkołę Podstawową w Trzebczyku w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2011/2012 r. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Parametry Eko groszku: kaloryczność nie mniejszą niż 25 000 KJ/kg; siarka do 0,6%; popiół do 5,0%; wilgotność do 10%..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

     
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
    
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
    
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
   
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
    
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
     
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
     
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z treścią Art. 144 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: a) ograniczenia zakresu prac przez Zamawiającego; W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; -Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmian przepisów; -Zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ; -Innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie; Kijewo Królewskie 15; 86-253 Kijewo Królewskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie; Kijewo Królewskie 15; 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: Miał węglowy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miał węglowy o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, Szkołę Podstawową w Brzozowie, Szkołę Podstawową w Trzebczyku w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2011/2012 r. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Parametry miału węglowego: kaloryczność nie mniejsza niż 24 000 KJ/kg; siarka do 0,8%; popiół do 10,0%; wilgotność do 10%..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Eko groszek.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Eko groszek o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, Szkołę Podstawową w Brzozowie, Szkołę Podstawową w Trzebczyku w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2011/2012 r. w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Parametry Eko groszku: kaloryczność nie mniejszą niż 25 000 KJ/kg; siarka do 0,6%; popiół do 5,0%; wilgotność do 10%..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 393234 - 2011 w dniu 23.11.2011r.
Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. 1-4) pobierz (191kB) word

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (918kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (23 listopada 2011, 14:42:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (16 grudnia 2011, 12:28:31)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1936