zamówienie na:

Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.15.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Cezas-Glob sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

Kijewo Królewskie, dn. 21.11.2011 r.
RGK.271.15.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie, Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
: Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą towarów w podziale na następujące części: Część nr 1 - meble, tablice szkolne i podobne. Część nr 2 - pomoce naukowe, wydawnictwa dydaktyczne, multimedialne i podobne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 39.16.00.00-1, 39.18.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.01.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
    
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
   
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo; Królewskie 15; 86-253 Kijewo Królewskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013. Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: meble, tablice szkolne, podobne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu wymienionego w części 1 załącznika nr 1 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1, 39.18.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.01.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pomoce naukowe, wydawnictwa dydaktyczne, multimedialne i podobne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażeń klasopracowni zgodnie z częścią 2 załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.01.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 388208 - 2011 w dniu 21.11.2011r.
Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (283kB) word
- Szczegółowy wykaz towarów  trzech części zamówienia pobierz (290kB) word
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy pobierz (27kB) word
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy pobierz (39kB) word
- Formularz ofertowy pobierz (36kB) word
- Wzór umowy pobierz (191kB) word

- Odpowiedzi na zadane pytania pobierz (306kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (995kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (21 listopada 2011, 13:32:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (16 grudnia 2011, 12:35:41)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1465