zamówienie na:

Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.10.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 października 2011  10:00
wynik postępowania: Cz. nr 1 - Wybrana oferta: JT MEBEL Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. nr 2 oraz cz. nr 3 - Unieważnienie postępowania Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Kijewo Królewskie, dn. 3.10.2011 r.
RGK.271.10.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6867056, faks 056 6867056.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą towarów w podziale na następujące części: Część nr 1 - sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Część nr 2 - meble, tablice szkolne i podobne. Część nr 3 - pomoce naukowe, wydawnictwa dydaktyczne, multimedialne i podobne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5, 39.16.00.00-1, 32.00.00.00-3, 39.18.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013. Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:
1 NAZWA: sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu zgodnie z częścią 1 załącznika nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.11.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: meble, tablice szkolne, podobne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu wymienionego w części 2 załącznika nr 1 SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1, 39.18.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.11.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pomoce naukowe, wydawnictwa dydaktyczne, multimedialne i podobne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażeń klasopracowni zgodnie z częścią 3 załącznika nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 18.11.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 316402 - 2011 w dniu 3.10.2011r.
Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (282kB) word
- Szczegółowy wykaz towarów  trzech części zamówienia pobierz (327kB) word
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy pobierz (27kB) word
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy pobierz (39kB) word
- Formularz ofertowy pobierz (35kB) word
- Wzór umowy pobierz (191kB) word

- Odpowiedzi na zadane pytania (z dnia 5.10.2011 r.)
- Odpowiedzi na zadane pytania (z dnia 7.10.2011 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 oraz o unieważnieniu postępowania przetargowego - części nr 2 i części nr 3. (1095kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (3 października 2011, 18:47:14)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (31 października 2011, 10:12:39)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 oraz o unieważnieniu postępowania przetargowego - części nr 2 i części nr 3.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2196