zamówienie na:

Sukcesywna dostawa eko-groszku do kotłowni administrowanej przez Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Zespół Publicznych Szkół w Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPS -ZP 342/518/2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: LUKCOAL Łukasz Kwiatkowski, ul. Jana Piwnika Ponurego 4/41, 85-791 Bydgoszcz; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Oferta była kompletna, zgodna ze Specyfikacją Ostotnych Warunków Zamówienia, zawierała najniższą cenę, dzięki temu uzyskała najwyższą liczbę punktów za jedyne kryterium jakim była cena. 
Kijewo Królewskie, dn. 24.10.2013 r.
ZPS -ZP 342/518/2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim , ul. Św. Wawrzyńca 6, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 70 01, faks 56 686 70 01.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA EKO-GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ w KIJEWIE KRÓLEWSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Eko groszek o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanej przez Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2013/2014 r. w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego w formie telefonicznej, faksem, e-mailem lub pisemnie. Parametry Eko groszku: - kaloryczność nie mniejszą niż 25 000 KJ/kg; - zawartość siarki do 0,6%; - zawartość popiołu do 5,0%; - wilgotność do 10%. Na podstawie poprzednich lat ilość zakupionego eko groszku wynosiła w granicach do 120 ton. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w/w ilości opału podano tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym, a nie wiążącym strony. Uwaga: Dowóz towarów powinien odbywać się środkami transportowymi -jednorazowo do 10 ton, tak aby można było bez poważniejszych komplikacji wjechać na tereny posesji, przy których nastąpi wyładowanie. W dostarczonym asortymencie nie może być żadnych domieszek (0%) Towar u Dostawcy musi być zabezpieczony przed działaniami atmosferycznymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
Certyfikat jakości dostarczonego towaru

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Publicznych Szkół ul Św. Wawrzyńca 6 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Publicznych Szkół Sekretariat ul Św. Wawrzyńca 6 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 223417 - 2013 w dniu 24.11.2013 r.


                                                                              Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół
                                                                                        w Kijewie Królewskim


Dokumenty:


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. 1-5) pobierz (186kB) word


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty (1529kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (24 października 2013, 14:54:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 listopada 2013, 13:29:13)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1724