zamówienie na:

Sukcesywna dostawa eko-groszku do kotłowni administrowanej przez Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Zespół Publicznych Szkół w Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPS - ZP 342/586/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: POL INVEST, ul. Sobieskiego 12, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów -100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. 
Kijewo Królewskie, dn. 14.11.2012 r.
ZPS - ZP 342/586/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa eko-groszku do kotłowni administrowanej przez Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Publicznych Szkół  Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół  Kijewo Królewskie , ul Św. Wawrzyńca 6 , 86-253 Kijewo Królewskie,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867001, faks 56 6867001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA EKO-GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ w KIJEWIE KRÓLEWSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Eko groszek o odpowiednich parametrach użytkowych, do kotłowni administrowanej przez Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim w ilości zależnej od warunków atmosferycznych podczas sezonu grzewczego 2012/2013 r. w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego w formie telefonicznej, faksem, e-mailem lub pisemnie. Parametry Eko groszku: - kaloryczność nie mniejszą niż 25 000 KJ/kg; - zawartość siarki do 0,6%; - zawartość popiołu do 5,0%; - wilgotność do 10%. Na podstawie poprzednich lat ilość zakupionego eko groszku wynosiła w granicach do 120 ton. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w/w ilości opału podano tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym, a nie wiążącym strony. Uwaga: Dowóz towarów powinien odbywać się środkami transportowymi -jednorazowo do 10 ton, tak aby można było bez poważniejszych komplikacji wjechać na tereny posesji, przy których nastąpi wyładowanie. W dostarczonym asortymencie nie może być żadnych domieszek (0%) Towar u Dostawcy musi być zabezpieczony przed działaniami atmosferycznymi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Publicznych Szkół Kijewo Królewskie Kijewo Królewskie ul Św. Wawrzyńca 6
 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Króelwskim ul Św Wawrzyńca 6 86-253 Kijewo Kólewskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.12.2012.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 450060 - 2012 w dniu 14.11.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (1508kB) pdf

                                                                              Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół
                                                                                        w Kijewie Królewskim


Dokumenty:


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. 1-4) pobierz (162kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (14 listopada 2012, 14:04:01)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (5 grudnia 2012, 14:37:08)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1923