zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie-zima 2011/2012

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.17.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Cz. 1 Wybrana oferta: P.P.H.U. "KASKADA" Sylwester Gołębiewski, Osnowo 9, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 2: Wybrana oferta: Usługi Transportowe Stanisław Olech 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 3: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 4: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 5: Nie złożono żadnej oferty. Cz. 6: Wybrana oferta: Usługi Transportowe Stanisław Olech 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

Kijewo Królewskie, dn. 21.12.2011 r.
RGK.271.17.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
usługi


Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie- zima 2011/2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie- zima 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie 6 części:

Część 1. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: Kiełp, Brzozowo, Watorowo i Dorosz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami.

Część 2. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: Kosowizna, Kijewo Królewskie i część Napola polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM z napędem na cztery koła wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m.. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami.

Część 3. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: Płutowo, Kijewo Szlachecki, Szymborno, część Napola, część Bajerza i Bągart polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM z napędem na cztery koła wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m.. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami.

Część 4. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebczyk i Trzebcz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM z napędem na cztery koła wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m.. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami.

Część 5. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebcz Królewski i część Trzebcza Szlacheckiego polegające na ich odśnieżaniu. Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM z napędem na cztery koła wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m.. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami.

Część 6. Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012, polegające na zwalczaniu śliskości i gołoledzi . Do wykonania powyższego zadania wymagany jest sprzęt do załadunku i posypywania nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem - samojezdna, zawieszana lub ciągniona maszyna (piaskarka w ilości co najmniej 1 szt.).
III.2.1.Opis przedmiotu zamówienia, dotyczący wszystkich części zadania: 1.Wykonanie usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kijewo Królewskie oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, parkingów i placów publicznych polegających na ich odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości i gołoledzi (wg wykazu miejscowości dla poszczególnych części zadania oraz załącznika mapowego z zaznaczonymi drogami na poszczególne części załącznik nr 6). 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca rozpoczął odśnieżanie danej części zadania w ciągu max. 1 godz. od telefonicznego zawiadomienia go przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku, gdy jeden wykonawca będzie obsługiwał więcej niż jedną część zadania to wymóg max 1 godz. zwłoki w rozpoczęciu odśnieżania dotyczy każdej części zadania. Wyjazd na drogi na wszystkie części zadania objęte umową winien nastąpić jednocześnie. 3. Zastrzega się minimalną szerokość pasa odśnieżania, która winna wynosić 3,5 m oraz wykonanie mijanek (zatoczek) w odległości nie mniejszej jak 400 m. 4. Wezwanie Wykonawcy może nastąpić w każdym dniu tygodnia (także w niedzielę i święta). 5. Operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe w celu utrzymania łączności w trakcie wykonywania prac. 6. Sprzęt winien być sprawny technicznie i posiadać aktualny przegląd techniczny oraz posiadać wymagane przepisami oznakowanie w tym zakresie (m.in. żółta lampa błyskowa). 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia tj. miejsca i zakresu usługi uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 9. Rozliczenie ilości wykonywanych prac następować będzie na podstawie dziennych kart pracy sprzętu potwierdzonych podpisem upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim. 10. Zamawiający zakupi materiał do zwalczania śliskości i gołoledzi, który będzie składowany w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, staranność, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie przewidziano

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie minimum 1szt. sprzętu na każdą część zadania

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej sprzętu (lub innego dokumentu) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: Kiełp, Brzozowo, Watorowo i Dorosz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: Kosowizna, Kijewo Królewskie i część Napola polegające na ich odśnieżaniu..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: Płutowo, Kijewo Szlachecki, Szymborno, część Napola, część Bajerza i Bągart polegające na ich odśnieżaniu..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM z napędem na cztery koła wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m.. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebczyk i Trzebcz Szlachecki polegające na ich odśnieżaniu..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM z napędem na cztery koła wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m.. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012 w następujących miejscowościach: część Bajerza, Trzebcz Królewski i część Trzebcza Szlacheckiego polegające na ich odśnieżaniu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy min. 100 KM z napędem na cztery koła wyposażony w następujący osprzęt odśnieżający: - pług odśnieżający jednostronny lub dwustronny ogumiony o szer. min. 2 m.. Dopuszcza się również odśnieżanie koparko - ładowarkami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie w okresie zimy 2011/2012, polegające na zwalczaniu śliskości i gołoledzi ..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do wykonania powyższego zadania wymagany jest sprzęt do załadunku i posypywania nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem - samojezdna, zawieszana lub ciągniona maszyna - piaskarka w ilości co najmniej 1 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 340681 - 2011 w dniu 21.12.2011r.
Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 7) pobierz (169kB) word
- Wzór umowy (zał. nr 4) pobierz (52kB) word
- Mapka (zał. nr 6) pobierz (2784kB) jpg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (656kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (21 grudnia 2011, 21:59:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (3 stycznia 2012, 15:12:13)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1623