Nabór na rachmistrzów


Pan Mieczysław Misiaszek - Gminny Komisarz Spisowy w Kijewie Królewskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.
NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

AKTUALIZACJA 09.02.2021:  Uwaga !!! Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.!

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a.          mieć ukończone 18 lat,
b.         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c.          posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d.         posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e.          nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ogólne:
1.         Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Kijewie Królewskim Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
2.         Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3.         Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4.         Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5.         Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6.         Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
7.         Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a.          jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b.         format pliku – JPG,
c.          rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
·   przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
·   przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1.         przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2.         zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3.         przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:
1.         dane osobowe i kontaktowe:
a.          imię (imiona) i nazwisko,
b.         datę urodzenia,
c.          adres zamieszkania,
d.         numer telefonu,
e.          adres e-mail,
2.         oświadczenie o:
a.          nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

b.         posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c.          znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d.         świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:
1.         Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: urzadgminy@kijewo.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a.          w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
b.         w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
c.          w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d.         w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
2.         Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.         Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Kijewie Królewskim – nr tel. 56-686-70-56, e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
 
Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy
Kijewo Królewskie


Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn. zm.).
Załączniki:
- pobierz formularz zgłoszeniowy (15kB) word
- pobierz informację o przetwarzaniu danych osobowych (682kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (1 lutego 2021)
Opublikował: Dorota Burdzel (1 lutego 2021, 11:04:39)

Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (9 lutego 2021, 15:37:29)
Zmieniono: przedłużenie terminu naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 822