Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. ,
  poz. 1382 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
Organ gminy wydaje, z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, przesyła pocztą na adres: ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek w sprawie wymeldowania osoby wraz z uzasadnieniem (ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia lokalu lub wykazania bezprawności dokonanego zameldowania; podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie),
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny właściciela do lokalu (oryginał do wglądu) tj.
  w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów
  I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie (np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o podziale majątku, orzeczenie nakazujące opróżnienie lokalu, protokół z wykonania eksmisji przez komornika itp.),
 • dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości
  10,00 zł,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa.
Opłata:
 • opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł,
 • opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu).

Termin i tryb realizacji:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, z możliwością przedłużenia terminu
w trybie art. 36 k.p.a.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Kijewo Królewskie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:
 • Z wnioskiem o wymeldowanie decyzją administracyjną występuje się w przypadku, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 • W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności: - oględziny lokalu,                                                                                                                     - przesłuchanie stron i świadków.
 • Wymeldowanie nie ma żadnego związku z ustaleniem uprawnień (prawa) do lokalu, czy też z ewentualnymi roszczeniami majątkowymi, nie rozstrzyga zatem ani o prawie do lokalu, ani o uprawnieniu do przebywania w nim.
 • Warunki konieczne dla zaistnienia podstawy do wymeldowania w trybie decyzji administracyjnej:
 1. osoba sama dobrowolnie opuściła dotychczasowe miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się,
 2. opuszczenie lokalu/nieruchomości nosi cechę trwałości (zabranie rzeczy osobistych, zdanie kluczy, zerwanie więzi z lokalem/nieruchomością, itp.).
 • W przypadku osoby nieobecnej (nie ustalone zostało miejsce jej przebywania) oraz osoby niezdolnej do czynności prawnych, zostaje skierowany do sądu wniosek o wyznaczenie kuratora.

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Wzór wniosku o wymeldowanie decyzją administracyjną pobierz (199kB) pdf
 2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (17 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (17 lipca 2019, 08:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861