Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 1382 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
  (Dz. U. z 2018 r. poz.2523 z późn zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.  w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm).
Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, przesyła pocztą na adres: ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców
  oraz  rejestru PESEL,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Opłata:
 • Opłata za udostępnienie danych - 31 zł;
 • Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy
bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania
lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

UWAGI:
 • Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion
  i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem
  (2 osobne wnioski).
 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego
 • W przypadku powołania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes
  (np. zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby, dochodzenie wierzytelności, trwające postępowanie sądowe, wezwania sądowe, wezwania komornicze, umowy, wezwania
  do zapłaty, faktury, wyroki sądowe, iitp.).
 • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy
  do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 • Wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców należy kierować
  do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby.
 • Wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy – wnioskując
  o dane w tej samej sprawie, wniosek może być złożony wyłącznie do organu gminy, który prowadził sprawę po raz pierwszy.
 • Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż wskazany we wniosku!
 • Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.), podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 ww. ustawy, które nie posiadają decyzji
  o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony
  w art. 47 cytowanej ustawy, w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym. Limit 300 udostępnień dotyczy każdego z rejestrów (mieszkańców
  i PESEL) osobno- jeśli dane mają zostać udostępnione z obu rejestrów, należy złożyć dwa osobne wnioski.

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL pobierz (209kB) pdf
 2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (17 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (17 lipca 2019, 07:19:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775