Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1397 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych
  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930).
Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony druk „Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”,
 • do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Opłata:
 • Za dokonanie czynności meldunkowych opłaty nie pobiera się.
 • Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu).
Termin realizacji:
Niezwłocznie

UWAGI:
 • Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd.
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu, skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego na terenie RP.
 • Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 • Zgłoszeń, o których mowa, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pobierz (231kB) pdf
 2. Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy pobierz (1847kB) pdf
 3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (16 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (16 lipca 2019, 12:13:58)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (22 lipca 2020, 10:55:35)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 816