Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1397 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych
  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930).
Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony druk "Zgłoszenia pobytu czasowego", potwierdzony własnoręcznym podpisem właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
 • do wglądu dowód osobisty lub paszport,
 • do wglądu odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
Opłata:
 • Za dokonanie czynności meldunkowych opłaty nie pobiera się.
 • Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
  albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu).
 • Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (na wniosek) – 17 zł.
Termin realizacji:
Niezwłocznie

UWAGI:
 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc
  od dnia przybycia do tego miejsca
  .
 • Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 • Ilekroć jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 • Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 • W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się m. in. deklarowany okres pobytu, potwierdzony przez właściciela lokalu.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego pobierz (399kB) pdf
 2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (16 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (16 lipca 2019, 11:20:36)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (22 lipca 2020, 10:08:58)
Zmieniono: Aktualizacja formularza meldunkowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102