Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1397 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych
  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930).
Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony druk "Zgłoszenia pobytu stałego", potwierdzony własnoręcznym podpisem właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
 • do wglądu dowód osobisty lub paszport,
 • do wglądu odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
Opłata:
 • Za dokonanie czynności meldunkowych opłaty nie pobiera się.
 • Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu).

Termin realizacji:
Niezwłocznie

UWAGI:
 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc
  od dnia przybycia do tego miejsca
  .
 • Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje
  z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie
  na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 • Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie
  o zameldowaniu na pobyt stały.

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego pobierz (1782kB) pdf
 2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (16 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (16 lipca 2019, 10:57:22)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (22 lipca 2020, 09:59:45)
Zmieniono: Aktualizacja formularza meldunkowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 739