XXXV Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie - 29 listopada 2022r.

Informuję Szanownych mieszkańców 
Gminy Kijewo Królewskie, że zwołuję 

XXXV Sesję Rady Gminy Kijewo Królewskie, która odbędzie się 
w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali narad 
Urzędu Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXXV Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
4. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
5. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
6. Sprawozdanie z pracy wójta oraz wykonania uchwał za okres międzysesyjny. 
7. Składanie interpelacji. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2024. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców wsi Kijewo Królewskie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
16. Przerwa w obradach. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2022. 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028. 
20. Odpowiedzi na interpelacje. 
21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie
Ewa Tyżaj

metryczka


Wytworzył: Ewa Tyżaj (25 listopada 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (25 listopada 2022, 21:24:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333