Posiedzenie Komisji oświaty, kultury i zdrowia - 23.06.2022 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 23.06.2022r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Kijewo Królewskie.
 5. Analiza Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim.
 6. Dotowanie spółek wodnych.
 7. Zaopiniowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zbocza Płutowskie”.
 8. Sprawa określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
 9. Sprawa określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie w roku szkolnym 2022/2023
 10. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie: sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za rok 2021, przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej, dyskusja.
 12. Omówienie przesunięć budżetowych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (17 czerwca 2022)
Opublikował: Andżelika Żuraw (17 czerwca 2022, 10:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499