Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów - 21.06.2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 21.06.2021r. o godz. 13:00 w urzędzie gminy w Kijewie Królewskim ( biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Propozycja zmiany statutu Gminnego ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim.
 5. Sprawa zmiany zapisów w uchwale określającej zasady gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie.
 6. Sprawa określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 7. Analiza Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim
 8. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie:
  • sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za rok 2020,
  • przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej,
  • dyskusja.
 10. Omówienie przesunięć budżetowych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji
Janina Smoleń

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (17 czerwca 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (17 czerwca 2021, 09:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259