16.03.2010 r. - Podanie do publicznej wiadomości (Brzozowo)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości, że

w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Zakładu Włókienniczego JARMA, Jarosław Machel, Watorowo 6, 86-253 Kijewo Królewskie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem energetycznym z drogą dojazdową i placem manewrowym na działce 257, położonej w miejscowości Brzozowo, gm. Kijewo Królewskie.

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy. Dokumentacja udostępniona będzie zainteresowanym w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim pok. 1a. Uwagi i wnioski składać można na piśmie w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kijewo Królewskie.

Kopia dokumentu: pobierz (161kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Artur Zieliński (16 marca 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (16 marca 2010, 19:24:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2959