Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 16.03.2023r.

Zawiadamiam, iż w dniu 16.03.2023r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijewie Królewskim za 2022 rok. 
5. Przedstawienie projektu wydatków  Programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023. 
6. Sprawa podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pozyskania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.” 
7. Sprawa określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków, świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.”
8. Sprawa przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku.
9. Sprawa skargi z dnia 13 lutego 2023 r. dotyczącej braku działań zmierzających do naprawy drogi gminnej. 
10. Sprawa ustalenia nowej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
11. Sprawa funduszu sołeckiego.
12. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej.
13. Sprawa powołania Skarbnika Gminy Kijewo Królewskie.
14. Zakończenie posiedzenia.                      

Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (13 marca 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (14 marca 2023, 23:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386