20.01.2023 r. - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i obsługi inwestycji

Urząd Gminy Kijewo Królewskie 
ul. Toruńska 2 
86 – 253 Kijewo Królewskie 
tel./fax (56) 686-70-56 

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie: 

podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i obsługi inwestycji


I. Wymagania niezbędne:  
1) obywatelstwo polskie; 
2) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki związane z rachunkowością, funduszami unijnymi, inwestycjami); 
3) udokumentowany co najmniej roczny staż pracy zawodowej;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) nieposzlakowana opinia; 
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
8) umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel). 

II. Wymagania dodatkowe: 
1) doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznej znajomości procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych; 
2) wiedza na temat dostępnych w Polsce funduszy zewnętrznych;
3) doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji oraz procedur zamówień publicznych; 
4) studia lub studia podyplomowe z zakresu funduszy UE, zarządzania projektami inwestycyjnymi samorządu terytorialnego współfinansowanymi funduszami UE; 
5) prawo jazdy kat. B;
6) predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, samodzielność, komunikatywność, sumienność,  dokładność, terminowość, dyspozycyjność, zaangażowanie. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1) wyszukiwanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych wspomagających finansowanie inwestycji jak również innych przedsięwzięć Gminy; 
2) przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł; 
3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych; 
4) współpraca z innymi podmiotami, których zadaniem jest rozwój lokalny, działalność edukacyjna, sportowa, kulturalna i turystyczna; 
5) realizacja zadań związanych z organizacją i udzielaniem zamówień publicznych w trybach i formie określonej w ustawie – Prawo zamówień publicznych;
6) rozliczanie projektów oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych; 
7) prowadzenie całości prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych. 

Szczegółowe obowiązki określi zakres czynności opracowany przez Wójta Gminy. 

IV. Warunki pracy na stanowisku: 
Praca biurowa z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w urzędzie. Stanowisko pracy na parterze budynku (winda). Dodatkowe uciążliwości mogą być związane z użytkowaniem komputera oraz występowaniem czynników stresogennych. 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%. 

VI. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 
5) kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie/oświadczenie o dotychczasowym zatrudnieniu; 
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności; 
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. do godziny 14:00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem: 

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i obsługi inwestycji”. 

VIII. Informacje dodatkowe: 
O terminie przeprowadzenia testu a następnie rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci, będą poinformowani telefonicznie. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
1) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
2) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę. 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata. 


Kijewo Królewskie, dn. 20.01.2023 r. 

Wójt Gminy 
Arkadiusz Stefaniak 

pobierz ogłoszenie o naborze (381kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (199kB) pdf
pobierz klauzulę informacyjną (398kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (20 stycznia 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (20 stycznia 2023, 20:22:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662