12.05.2022 r. - ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 686-70-56

Kijewo Królewskie, dn. 12.05.2022 r.


Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim


I. Informacje ogólne:


1. Nazwa i adres instytucji:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim
ul. św. Wawrzyńca 6A/1
86-253 Kijewo Królewskie

2. Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim, pełen etat, powołanie na okres od 3 do 7 lat, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194).
Przewidywany termin zatrudnienia: od dnia 1 lipca 2022 r.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

1) realizowanie zadań wynikających z umowy określającej warunki organizacyjno -finansowe działalności instytucji kultury oraz programu jej działania, zawartej w trybie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194);
2) kierowanie bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej;
3) realizowanie zadań statutowych;
4) wykonywanie, w stosunku do pracowników instytucji, zadań kierownika wynikających z Kodeksu pracy;
5) zarządzanie finansami i gospodarowanie mieniem instytucji;
6) sprawowanie kontroli zarządczej;
7) sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, która stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury;
8) przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej;
9) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
10) obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
11) reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
12) współpraca z lokalnymi podmiotami i organizacjami;
13) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata oraz sposób ich udokumentowania:

Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Formalne – obligatoryjne, warunkujące dopuszczenie kandydata do II etapu postępowania konkursowego:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe (preferowane: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska);
3) co najmniej 3-letni staż pracy;
4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Merytoryczne – podlegające ocenie w II etapie postępowania konkursowego:

1) znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania, funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach;
2) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych;
3) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;
4) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Kijewo Królewskie;
5) umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
6) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność i zdolności organizacyjne.

3. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury;
2) życiorys (CV) zawierający informację o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach oraz dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej;
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, ewentualnych zaświadczeń o ukończeniu kursów, certyfikatów, itp.);
5) dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności z KRS;
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
11) autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim na okres 7 lat, która powinna zawierać:
a) wizję rozwoju istniejących i propozycje nowych form działalności biblioteki,
b) koncepcję zasad i form współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, twórcami oraz społecznością lokalną,
c) propozycję inicjatyw (działań) Gminnej Biblioteki Publicznej, mających wpływ na rozwój i integrację społeczności gminy Kijewo Królewskie - opracowanie założeń i planów komunikacyjno-informacyjnych budujących wizerunek instytucji i promujących jej działalność,
d) planowaną strukturę organizacyjną instytucji,
e) wskazanie możliwości budżetowych instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
12) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie oświadczenia, zgłoszenie do konkursu, CV i koncepcja funkcjonowania, powinny być własnoręcznie podpisane.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje je własnoręcznym podpisem i datą.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 26 maja 2022 r. do godziny 14:00  (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem:

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim”.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie, nie będą rozpatrywane.

IV. Informacje dodatkowe:

1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy Kijewo Królewskie powoła w osobnym zarządzeniu, komisję konkursową, która przeprowadzi postępowanie konkursowe.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – etap formalny, bez udziału kandydatów, polegający na sprawdzeniu przez komisję konkursową kompletności złożonej dokumentacji oraz spełnienia wymogów formalnych ujętych w ogłoszeniu, zakończony wskazaniem kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przejdą etap formalny.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie.
4. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych ofert, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.
5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
6. Dodatkowych informacji udziela Dorota Bukowska - Sekretarz Gminy Kijewo Królewskie, tel. 56 686-70-56.

Arkadiusz Stefaniak
Wójt Gminy Kijewo Królewskie

pobierz ogłoszenie o konkursie (227kB) pdf

pobierz kwestionariusz osobowy (199kB) pdf

pobierz klauzulę informacyjną (226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (12 maja 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (13 maja 2022, 12:38:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166