zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Kijewie Szlacheckim i Płutowie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/1/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Bolesław Orzechowski 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 
Kijewo Królewskie, 29.03.2010 r.

RGK-341/1/2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:
"Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Kijewie Szlacheckim i Płutowie"

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kijewo Królewskie
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
Od  pn. do pt. w godz. 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej www.kijewo.pl.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, 86-253 Kijewo Królewskie pok. Nr 1a, w godz. pracy urzędu.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych.
Na przedmiot zamówienia składa się: Budowa kanału sanitarnego z rur kamionkowych ø 200mm o długości 1824,5m, budowa  przyłączy do istniejących posesji z rur PVC o łącznej długości 799m, budowa przepompowni ścieków (szt 3) wraz z przewodami tłocznymi (długości 763,5m) i oprzyrządowaniem, budowa przydomowej przepompowni ścieków (szt 1)
Szczegółowy zakres robót zawiera: przedmiar robót, dokumentacja projektowa.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV : 45 232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6) Termin wykonania zamówienia: w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1 Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) odpowiadające swoim zakresem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania.
7.2    Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:                                                Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ.
7.3     Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:                                               Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie im powierzone tj.: osoby, które będą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej, i elektrycznej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa.
7.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:                                               Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:
Nie przewidziano

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga:  100%

10) miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
sekretariat pok. nr 11
 
do dnia 14.04.2010 r. do godz. 10:00

11) Otwarcie ofert nastąpi 14.04.2010 r. o godz. 10.15
w siedzibie Zamawiającego w sali narad

12) termin związania ofertą:
okres 30  dni

13) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie UZP (nr 88172-2010 dnia 29.03.2010)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (82kB) pdf                                                                                            Wójt Gminy Kijewo KrólewskieDokumenty:


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 1,2,3,5) pobierz (141kB) word
- Wzór umowy (zał. nr 4) pobierz (56kB) word
- Przedmiar robót (zał. nr 6) pobierz (868kB) pdf
- Elementy dokumentacji budowlanej (załącznik nr 7) pobierz (3658kB) pdf
- Specyfikacja techniczna pobierz (153kB) word

- PYTANIA I ODPOWIEDZI pobierz (150kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (29 marca 2010, 21:06:31)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (27 kwietnia 2010, 08:30:23)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2234