Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (142)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej 060518 C 0+002,82 - 1+000 Kijewo Szlacheckie - wieś

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy, wariant I
nr sprawy: RGK.271.4.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber, Daniel Szreiber 87-140 Chełmża, ul. Głowackiego 20 za cenę brutto: 1.107.084,28 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60%, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40%.  
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie BZP pod numerem: 2022/BZP 00257916/01 w dniu 15.07.2022r. pobierz treść ogłoszenia o zamówienia (155kB) pdf

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 92fa5a58-b2c9-4a76-9183-75c50a1cef9d

pobierz informację o wysokości środków (225kB) pdf

informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2022r. (153kB) pdf

informacja o wyborze oferty z dnia 02.09.2022 r. (348kB) pdf

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia pobierz treść SWZ (726kB) pdf
1.1. Projekt techniczny pobierz projekt techniczny (5492kB) zip
1.2. STWIOR pobierz STWIOR (1528kB) zip
1.3. Przedmiar robót pobierz przedmiar robót (1283kB) zip
2. Zał. Nr 2 do SWZ Projekt umowy pobierz treść projektu umowy (590kB) pdf
3. Zał. Nr 3 do SWZ Wzór formularza ofertowego pobierz formularz ofertowy (42kB) word
4. Zał. Nr 4 do SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia pobierz wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (30kB) word
5. Zał. Nr 5 do SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu pobierz wzór oświadczenia o spełnianiu (27kB) word
6. Zał. Nr 6 do SWZ Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie pobierz treść oświadczenia (28kB) word
7. Zał. Nr 7 do SWZ Wzór wykazu robót pobierz wzór wykazu robót (24kB) word
8. Zał. Nr 8 do SWZ Wzór wykazu osób pobierz wzór wykazu osób (25kB) word
9. Zał. Nr 9 do SWZ Identyfikator postępowania na miniPortalu pobierz treść identyfikatora (24kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (15 lipca 2022, 15:03:19)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (2 września 2022, 12:49:33)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 535