zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2010 rok.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RSO-341-1/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Brodnicy z siedzibą w Brodnicy, Oddział Operacyjny w Chełmnie, ul. Grudziądzka 16, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100% 

Kijewo Królewskie, 03.12.2010 r.

RSO-341-1/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
REGON: 871118508
NIP: 875-148-47-58
strona www: www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
tel.(056) 686-70-27 lub (056) 686-70-56
fax (056) 686-70-56
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:15 - 15:15
                                                               wtorek 8:00 - 16:00

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2010 rok.

2. Rodzaj zamówienia: Usługi

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Kwota kredytu – 810 000 zł (słownie: osiemset dziesięć tysięcy złotych)
2) Okres kredytowania - 60 m-ce, tj. od 28.12.2010 r. do 31.12.2015 r.
3) Karencja w spłacie kapitału  - do 30.06.2011 r.
4) Spłata kredytu - 18 rat kwartalnych płatnych od 30.06.2011 r. do 31.12.2015 r.
5) Spłata odsetek - 21 rat kwartalnych płatnych od 31.12.2010 r. do 31.12.2015 r.
6) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
7)    Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi, będą dokonywane  w złotych polskich.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5

5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia  uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia:
Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych – 28.12. 2010 roku
Okres kredytowania nie dłuższy niż 63 miesiące od podpisania umowy.

III. Warunki dotyczące zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1)    Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 1)
2)    Oświadczenie na podstawie art. 22 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.(Załącznik nr 2)

V. Procedura:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                       

2. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

4. Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie

5. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): www.kijewo.pl

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 14.12.2010 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
        Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
        Kijewo Królewskie 15
        86 - 253 Kijewo Królewskie
        pokój nr 11 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia: 14.12.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
        Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
        Kijewo Królewskie 15
        86 - 253 Kijewo Królewskie
        sala narad (parter)

7. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
       
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (156kB) jpg

                                                                                ______________________________
                                                                                   Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 7, 8) pobierz (141kB) word
- Formularz ofertowy (zał. nr 1) pobierz (67kB) word
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zał. nr 2) pobierz (53kB) word

- Planowane terminy spłat pobierz (13kB) pdf
- PYTANIA I ODPOWIEDZI pobierz (132kB) jpg

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (3 grudnia 2010, 15:12:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (17 grudnia 2010, 12:13:51)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2186