zamówienie na:

Dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/9/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Handlowa "Węglopol" Zofia Mucha - Wiesław Mucha Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza - zawiera najniższą cenę na realizację zadania, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Komisję przetargową na podstawie kryterium wskazanego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Kijewo Królewskie, dnia 2010-10-28

RGK-341/9/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:
Dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy
w Kijewie Królewskim

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kijewo Królewskie
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej    www.kijewo.pl.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim,    86-253 Kijewo Królewskie pok. Nr 1, w godz. pracy urzędu.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Sukcesywna dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim.
Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV – 10000000-3   Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
                60123100-7   Transport węgla

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
7) Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2011 r.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1.) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.2.) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.3.) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.4.) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.5.) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

9) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

9.1.) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: nie dotyczy

9.2.) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.3.) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekłada: nie dotyczy

9.3.1.)
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony niewcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.3.2.)
zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

10) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga:  100%

12) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
sekretariat pok. nr 11
 
do dnia 2010-11-08 do godz. 10:00

13) Otwarcie ofert nastąpi:
Dnia 2010.11.08 o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego w sali narad

14) Termin związania ofertą:
Okres 30 dni

15) Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

17) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 349482 – 2010 dnia 28.10.2010 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (152kB) jpg

 
___________________________
Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 1, 2, 3, 4) pobierz (229kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (28 października 2010, 15:03:46)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (10 listopada 2010, 14:55:30)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2121