zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kijewo Królewskie - Żygląd

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/3/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

Kijewo Królewskie, 28.05.2010 r.RGK-341/3/2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:
"Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kijewo Królewskie - Żygląd"

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kijewo Królewskie
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
Godz. urzędowania: pn., śr., czw., pt. w godz. 7:15 - 15:15, wt. 8.00 - 16.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej www.kijewo .pl.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim , 86-253 Kijewo Królewskie pok. Nr 1a, w godz. pracy urzędu.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia składa się z wykonania koryta na istniejącej nawierzchni drogi w celu  wykonania konstrukcji nowej nawierzchni na szerokość jezdni 3,5-4m z obustronnymi poboczami po 0,75m z kruszonego gruzu betonowego i rowami przydrożnymi o przekroju trójkątnym. Wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej gr. 21cm oraz wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm i ścieralnej gr. 4cm z masy mineralno-bitumicznej. Odprowadzenie wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do rowów przydrożnych i przyległego terenu. Na odcinku 130m wykonanie ściek z betonowych elementów korytkowych na podbudowie betonowej przyległy do pobocza. Wykonanie pod zjazdami do posesji 2 przepustów z rur  o średnicy 40cm. Ustawienie znaków pionowych 3 szt.
Wykonawca ponadto wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, dokona geodezyjnego pomiaru powykonawczego. Szczegółowy zakres całego przedmiotu zamówienia  i wymagania techniczne zawarte są w projekcie budowlanym, kosztorysie ofertowym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV : 45233140-2   Roboty drogowe

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowej

7) Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2010 r.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
8.1.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na przebudowie dróg z ułożeniem nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo o powierzchni nie mniejszej niż 1500m2.
8.1.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
8.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
8.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 300 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
8.2) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
8.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
8.2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.2.2.

8.2.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

9) Informacja na temat wadium:

Nie przewidziano

10) Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga:  100%

11) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
sekretariat pok. nr 11
do dnia 14.06.2010 r. do godz. 12:00

12) Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2010 o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w sali narad (parter pok. nr 6)   

13) Termin związania ofertą:
okres 30 dni

14) Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  149052 - 2010 dnia 28.05.2010 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (81kB) pdf


                                                                   ____________________________________
                                                                                   Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 7, 8) pobierz
- Wzór umowy (zał. nr 4) pobierz
- Kosztorys ofertowy (zał. nr 5) pobierz
- Elementy dokumentacji projektowej (zał. nr 6)  pobierz

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (28 maja 2010, 22:51:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (23 czerwca 2010, 14:06:40)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1555