zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Disco-Bar Michał Dombrzalski, Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec. Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert:cena - 100% 
Kijewo Królewskie, 18.12.2009 r.
GOPS-P/1/2009
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia: Dożywianie dzieci w szkołach z terenu  gminy Kijewo Królewskie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Kijewo Królewskie
Adres: Gmina Kijewo Królewskie, Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, woj.kujawsko-pomorskie
Telefon: 56 686 70 56
Fax: 56 686 70 56
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dożywianie dzieci w szkołach z terenu  gminy Kijewo Królewskie".
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień - klasyfikacja:
CPV 55523100- 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych.
CPV 55524000- 9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Kijewo Królewskie:
-    Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim
-    Szkoła Podstawowa w Trzebczyku,
-    Szkoła Podstawowa w Brzozowie
-    Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kijewie Królewskim polegające na wytwarzaniu i dostarczaniu jednodaniowych gorących posiłków dzieciom i młodzieży szkolnej w szkołach w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedzialku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 05 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.). Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 135 dzieci (liczba ta w trakcie roku 2010 może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu). Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.
Dzienna ilość posiłków - 135 w następujących szkołach:
-  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim - 20,
-  Szkoła Podstawowa w Trzebczyku - 22,
-  Szkoła Podstawowa w Brzozowie -18,
-  Zespół Publicznych Szkół /Szkoła Podstawowa i Gimnazjum/ w Kijewie Królewskim - 75.

Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.

Każdy posiłek będzie składał się z jednego gorącego posiłku. Posiłki dostarczane będą na przemian: zupa z wkładką i drugie danie z surówką. Co 3 dzień dostarczany będzie również deser w postaci: zamiennie jogurtu, owocu lub słodyczy.
Drugie danie mogą stanowić również - pierogi, kopytka, makaron z sosem, krokiety.
Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml i powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa lub wędliny + 2 kromki chleba. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200g, mięso 100g i surówka 150g.
Pierogi, kopytka, makaron z sosem, krokiety - 200g.
Zamawiający zastrzega sobie, aby nie podawano dzieciom skrzydełek drobiowych oraz aby mięso nie podawane było w dni postne.
Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis do wiadomości dyrektorom szkół.

      Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami wyżej wymienionych szkół.

Szacunkowa ilość posiłków w roku 2010 - ok. 24.705.
Jest to ilość szacunkowa i może ulegać zmianom w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
             55.52.31.00 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych
             55.52.40.00 - Usługi dostarczania posiłków do szkół 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
-  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Poniżej podane zostały warunki udziału w postępowaniu.
 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dostarczonych dokumentów.

-  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia spełnienia wymogów warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia(oryginał lub poświadczona za zgodność kopia),
2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Warunek powyższy zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie usługi analogicznej do będącej przedmiotem niniejszego zamówienia (tzn. dożywianie dzieci w szkołach), a także inne porównywalne usługi związane z żywieniem zbiorowym np. prowadzenie stołówki lub lokalu gastronomicznego albo obsługa gastronomiczna imprez dla grupy większej niż 135 osób. W przypadku prowadzenia własnego lokalu gastronomicznego wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego nieprzerwane prowadzenie lokalu przez okres co najmniej 1 roku bezpośrednio przed datą składania ofert, w pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje potwierdzające należyte wykonanie usług przedstawianych jako spełnienie przedmiotowego warunku.

Dokumenty powinny być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewo Królewskie, Kijewo Królewskie 54 A, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2009 do godz. 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kijewo Królewskie 54 A, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


 
___________________________
Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 1,2,3,4,5,6) pobierz (134kB) word

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (446kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (18 grudnia 2009, 16:30:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (29 grudnia 2009, 14:21:11)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1701