zamówienie na:

Przebudowa kompleksu kulturalno - sportowego w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „PIK” Piotr Kwiatkowski, Kłódka 33, 86-318 Rogóźno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

Kijewo Królewskie, 14.12.2009 r.

RGK-341/5/2009
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU            


Przedmiot zamówienia:
Przebudowa kompleksu kulturalno - sportowego w Kijewie Królewskim.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (95kB) pdf

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kijewo Królewskie
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
Od  pn. do pt. w godz. 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej www.kijewo.pl.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, 86-253 Kijewo Królewskie pok. Nr 1a, w godz. pracy urzędu.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Na przedmiot zamówienia składa się:
Przebudowa połaci dachowej, częściowa nadbudowa budynku i uzyskanie poddasza użytkowego, rozbudowa instalacji c.o. i wod-kan, wykonanie nowej podłogi drewnianej w sali głównej, nowe podsufitki z ociepleniem, malowanie olejne i emulsyjne, okładziny ścian i posadzek, wykonanie instalacji elektrycznych, przebudowa trybun dla kibiców, wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6) Termin wykonania zamówienia: 31.05.2010 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający inne wymogi określone w SIWZ co potwierdzą stosownymi dokumentami określonymi w tej specyfikacji. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych.

8) Informacja na temat wadium:
Nie przewidziano

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga:  100%

10) miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
sekretariat pok. nr 11
 
do dnia 05.01.2010 r. do godz. 10:00

11) Otwarcie ofert nastąpi 05.01.2010 r. o godz. 10.15
w siedzibie Zamawiającego w sali narad

12) termin związania ofertą:
okres 30  dni

13) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie UZP dnia                                                                         Wójt Gminy Kijewo Królewskie
 

Dokumenty:


- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 1,2,3) pobierz
- Wzór umowy (zał. nr 4) pobierz
- Kosztorysy "ślepe" (zał. nr 5) pobierz
- Elementy dokumentacji budowlanej (zał. nr 6) zał-a | zał-b | zał-c | zał-d | zał-e

- PYTANIA I ODPOWIEDZI pobierz

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (14 grudnia 2009, 15:01:18)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (26 stycznia 2010, 19:54:11)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1971