zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2009 rok.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Chełmnie, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta: Oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 
Kijewo Królewskie, 9.10.2009 r.

RSO-341-5/2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


I.Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
REGON: 871118508
NIP: 875-148-47-58
strona www: www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
tel.(056) 686-70-27 lub (056) 686-70-56
fax (056) 686-70-56
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7:15 - 15:15
                                                               wtorek 8:00 - 16:00

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2009 rok.

2. Rodzaj zamówienia:
Usługi

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Kwota kredytu - 1 489 330 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych)
2) Okres kredytowania - 63 m-ce, tj. od 29.10.2009 r. do 31.12.2014 r.
3) Karencja w spłacie kapitału i odsetek - do 30.03.2010 r.
4) Spłata kredytu - 20 rat kwartalnych płatnych od 31.03.2010 r. do 31.12.2014 r.
5) Spłata odsetek - 20 rat kwartalnych płatnych od 31.03.2010 r. do 31.12.2014 r.
6) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów).
7)    Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi, będą dokonywane  w złotych polskich.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5

5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia  uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia:
Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - 29 października 2009 roku
Okres kredytowania nie dłuższy niż 63 miesiące od podpisania umowy.

III. Warunki dotyczące zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki     udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy:
1.1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.    Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4.    Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1)    Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 1)
2)    Oświadczenie na podstawie art. 22 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.(Załącznik nr 2)

V. Procedura:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                       

2. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

4. Wykorzystanie aukcji elektronicznej:
nie

5. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
www.kijewo.pl

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:


Oferty należy składać do dnia 19.10.2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
        Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
        Kijewo Królewskie 15
        86 - 253 Kijewo Królewskie
        pokój nr 11 (sekretariat)

Oferty zostaną otwarte dnia: 19.10.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
        Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
        Kijewo Królewskie 15
        86 - 253 Kijewo Królewskie
        sala narad (parter)

7. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
       

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
- Formularz ofertowy (zał. nr 1) pobierz
- Oświadczenie (zał. nr 2) pobierz
- Uchwała nr XXII.138.2009 RG Kijewo Królewskie w sprawie zaciągnięcia kredytu (zał. nr 3) pobierz

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (97kB) pdf

____________________________
Wójt Gminy Kijewo Królewskie

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (9 października 2009, 21:38:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 października 2009, 19:40:10)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1977