zamówienie na:

Przebudowa-modernizacja drogi gminnej Bajerze-Bągart - etap II

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z proponowaną ceną 267 273,67 zł 
Kijewo Królewskie, dn. 15.09.2009 r.

RGK-341/4/2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Przebudowa-modernizacja drogi gminnej Bajerze- Bągart - etap II

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (97kB) pdf

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kijewo Królewskie
Wójt Gminy Kijewo Królewskie ,
Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15,
86-253 Kijewo Królewskie,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 056 6867056, faks 056 6867056.
www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej Bajerze- Bągart - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa - modernizacja drogi gminnej Bajerze - Bągart - etap II Na przedmiot zamówienia składa się: Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Bajerze - Bągart o długości 1,100 km (1+000 - 2+100) i szerokości 3,5 m o nawierzchni dwuwarstwowej : - warstwa wiążąca gr. 3 cm z masy bitumicznej, - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy mineralno-bitumicznej, - wykonane na wyprofilowanej tłuczniem kamiennym (średniej grubości 8 cm) istniejącej nawierzchni tłuczniowej, - na łukach skrzyżowań oraz przy korygowaniu drogi w planie należy wykonać nową podbudowę z tłucznia kamiennego grub. 20 cm, - wykonanie zjazdów do posesji z masy mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4 cm na podbudowie tłuczniowej o gr. warstwy 10 cm, - ustawienie znaków drogowych pionowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
   1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
      a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
          jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
      b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
          technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
      c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
          zamówienia,
      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 Prawa
          Zamówień Publicznych,
   2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: robotami wykonanymi w ostatnich 5 
       latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
       podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
       potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ,
   3) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas
       wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania
       na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki
       określone w pkt 1. b- d niniejszego rozdziału.
   4) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
       postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów przez
       zastosowanie formuły spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków
       zostaną wykluczeni z postępowania.
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
      1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
          rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące
          dokumenty:
         a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - (załącznik nr 1),
         b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
             ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
             rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
             wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
         c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
             właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
             Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
             zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
             zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
             zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
             wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
             wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
        d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie,
             posiadają uprawnienia kopia uprawnień budowlanych branży drogowej 
             kierownika budowy wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do
             Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
        e) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy
            Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- (załącznik nr 2),
         f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót
             budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
             okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
             stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
             miejsca wykonania (załącznik nr 3), oraz załączeniem dokumentów
             potwierdzających przez zamawiających, że roboty te zostały wykonane
             należycie,
        g) kosztorys ofertowy (załącznik nr 5).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


___________________________
Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 1,2,3) pobierz
- Projekt umowy (zał. nr 4) pobierz
- Kosztorys ofertowy z przedmiarem (zał. nr 5) pobierz
- Dokumenty techniczne pobierz
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Bajerze-Bągart pobierz

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (15 września 2009, 18:15:21)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (7 października 2009, 18:42:54)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1736