zamówienie na:

Dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 września 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Handlowa Węglopol Zofia Mucha, Wiesław Mucha, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z proponowaną ceną 178.361,25 zł.  
Kijewo Królewskie, dnia 2009-09-14

RGK-341/3/2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:
Dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy
w Kijewie Królewskim


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (441kB) pdf

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kijewo Królewskie
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
www.kijewo.pl
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej    www.kijewo.pl.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, 86-253 Kijewo Królewskie pok. Nr 1, w godz. pracy urzędu.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Sukcesywna dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim.
Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV ? 10000000-3   Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
                   60123100-7   Transport węgla

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6) Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2009 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający inne wymogi określone w SIWZ co potwierdzą stosownymi dokumentami określonymi w tej specyfikacji. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: cena
Waga:  100%

10) miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
sekretariat pok. nr 11
 
do dnia 2009-09-30 do godz. 10:00

11) Otwarcie ofert nastąpi:

dnia 2009.09.30 o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego w sali narad

12) termin związania ofertą:
okres   30  dni

13) Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
___________________________
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
 

Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
- Formularz ofertowy(zał. nr 1)  pobierz
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2) pobierz
- Projekt umowy (zał. nr 3) pobierz

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (14 września 2009, 18:03:34)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (2 października 2009, 12:04:44)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2996