zamówienie na:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kijewie Królewskim w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino. Cena wybranej oferty: 999 000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

Kijewo Królewskie, dn. 03.07.2009 r.
RGK-341/2/2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kijewie Królewskim w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (95kB) pdf


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie ,
Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6867056, faks 056 6867056.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W KIJEWIE KRÓLEWSKIM W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kijewie Królewskim w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Publicznych Szkół, polegającego na budowie boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego (boisko do koszykówki, boisko do siatkówki) wraz z wyposażeniem sportowym, ogrodzeniem i oświetleniem boisk oraz adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku szkolnym przy sali gimnastycznej jako zaplecze szatniowo - socjalne na potrzeby projektowanego zespołu boisk w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę GEOTECHNICA s.c. Geologia i budownictwo) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Wykonawca, przed złożeniem oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. 1860m2
  2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o pow. 613,11m2
  2.3. Wyposażenie boisk 2.3. Ogrodzenie terenu dł. 273mb wys. 4m, na słupkach 
          stalowych oraz piłkochwytów dług. 17,6 m wys. 6m.
  2.4. Wykonanie oświetlenia terenu na słupach 2.5. Wykonanie chodników, pochylni dla
          osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, oraz wjazdu na teren zespołu 
          boisk.
  2.6. Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku szkolnym obejmuje wykonanie:
          ścian działowych, stolarkę okienną i drzwiową, sufitów, posadzek, tynków,
          malowanie, glazury w pomieszczeniach WC 2.7. Wykonanie przyłącza
          kanalizacyjnego i drenażu do kanalizacji deszczowej.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu,
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
       kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3) gwarancjach bankowych,
  4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  
       ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
       Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr 25948411632726075106360001
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Kijewo Królewskie 15) w kasie pok. Nr 3, a kopię dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

*    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
  1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem
       wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
       działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na
       budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska
       piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią
       poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
  2) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą
       uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
       a) konstrukcyjno - budowlanej,
       b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
           gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
       c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
       elektroenergetycznych.
  3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
       działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
*    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
       potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
       zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
       właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
       składania ofert,
  3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
       Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
       opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
       zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
       właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
       składania ofert.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:
  1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania
       tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia
       działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na
       budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska
       piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią
       poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu
       Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te
       zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy
       sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
  2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania
       robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania
       zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w
       zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
       wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
       urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane przez
       właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa),
       potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:
  1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
       ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o
       wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców
       wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną
       wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od
       odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie
       mniejszej niż 500 000 PLN.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:
  A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub deklaracja
       zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
       rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium
       potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument
       równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
       producenta. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta
       nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
       wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
  B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. Raport z badań 
       przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
       Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z
       Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 2. Certyfikat
       lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
       ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego
       laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,
       ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 3. Karta techniczna
       oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 4. Atest PZH dla
       oferowanej nawierzchni. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona
       dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji
        udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie , Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 11(sekretariat).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.3.7) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV.3.8) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.07.2009 r. pod nr 222884-2009

__________________________
Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 5,6,7,8,9) pobierz
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz Szczegółowe Specyfikacje
   Techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 1) pobierz_cz1 | pobierz_cz2 | pobierz_cz3
- Projekt architektoniczny-budowlany boisk sportowych ORLIK 2012(zał. nr 2)  pobierz_cz1 | pobierz_cz2 | pobierz_cz3
- Projekt budowlany (zał. nr 3) pobierz
- Przedmiar robót (zał. nr 4) pobierz

- PYTANIA I ODPOWIEDZI pobierz

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (3 lipca 2009, 21:38:23)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (11 września 2009, 14:58:25)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1677