zamówienie na:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.6.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 października 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Eltrix Wielgus Robert ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn za cenę brutto: część 1 zamówienia: 164017,24 zł., część 2 zamówienia: 173150,23 zł., część 3 zamówienia: 171751,48 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 55 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 20%, termin realizacji - 20%, wyposażenie dodatkowe - 5%.  
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie BZP pod numerem: 2021/BZP 00182776/01

treść ogłoszenia o zamówieniu pobierz treść ogłoszenia (194kB) pdf

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 8e5d5da8-ecd1-444e-8b67-f12d34c74382

Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Pełniący Funkcję Wójta Gminy Kijewo Królewskie

Nazwa zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz informację o wyborze oferty (1149kB) pdf
Informacja o wysokości środków pobierz informację (242kB) pdf
Pytania i odpowiedzi:

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz Specyfikację (19426kB) pdf
2.1. STWiORB pobierz (359kB) pdf
2. Zał. Nr 2 Projekt umowy: pobierz projekt umowy (413kB) word  
3. Zał. Nr 3 Wzór formularza ofertowego: pobierz wzór formularz ofertowego (139kB) word
4. Zał. Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw: pobierz wzór oświadczenia (35kB) word  
5. Zał. Nr 5 Wzór oświadczenia o spełnianiu: pobierz wzór oświadczenia (33kB) word  
6. Zał. Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się - jeżeli dotyczy: pobierz wzór oświadczenia wykonawców (29kB) word  
7. Zał. Nr 7 Wykaz robót budowlanych: pobierz wykaz robót (29kB) word  
8. Zał. Nr 8 Wzór wykazu osób: pobierz wzór wykazu osób (29kB) word  
9. Zał. Nr 9 Identyfikator postępowania na miniPortalu: pobierz identyfikator (20kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Pełniący Funkcję Wójta Gminy
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (16 września 2021, 13:51:04)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (11 października 2021, 14:15:32)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289