zamówienie na:

Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno-sportowego w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.5.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy w zakresie 1 części zamówienia: AB FACTOR Andrzej Borowski ul. Toruńska 300A, 85-880 Bydgoszcz za cenę brutto: 345.761,91 zł., okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% W zakresie 2 części zamówienia postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie BZP pod numerem: 2021/BZP 00154330/01

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e43c5a74-7c3b-4e03-92a4-08af6e617dce

Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Nazwa zadania: Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno-sportowego w Kijewie Królewskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1 i unieważnieniu postępowania (cz.2) pobierz informację (589kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz informację z sesji otwarcia ofert (357kB) pdf

Informacja o wysokości środków pobierz informację o wysokości środków (229kB) pdf

odpowiedzi na zadane pytania: pobierz treść odpowiedzi (300kB) pdf

Pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz (317kB) word
2. Dokumentacja projektowa: pobierz (2248kB) zip
3. Przedmiar robót: pobierz (149kB) pdf
2. Zał. Nr 2 Projekt umowy: pobierz (338kB) word  
3. Zał. Nr 3 Wzór formularza ofertowego: pobierz (48kB) word  
4. Zał. Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw: pobierz (30kB) word  
5. Zał. Nr 5 Wzór oświadczenia o spełnianiu: pobierz (31kB) word
6. Zał. Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się - jeżeli dotyczy: pobierz (28kB) word
7. Zał. Nr 7 Wykaz robót budowlanych: pobierz (24kB) word
8. Zał. Nr 8 Wzór wykazu osób: pobierz (28kB) word  
9. Zał. Nr 9 Identyfikator postępowania na miniPortalu: pobierz (21kB) word


 

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (19 sierpnia 2021, 13:53:14)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (13 września 2021, 13:40:53)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz.1) oraz o unieważnieniu postępowania (cz.2)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 213