zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060537 C Trzebcz Królewski - Wybudowanie (0+000 - 0+980)

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber 87-140 Chełmża, ul. Głowackiego 20 za cenę brutto: 684.066,07 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie BZP pod numerem: 2021/BZP 00151566/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w biuletynie BZP pod numerem: 2021/BZP 00166507/01

Identyfikator postępowania na miniPortalu:  ade64ddb-31e8-45f4-abdd-926c69e284b9

Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Nazwa zadania: Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060537 C Trzebcz Królewski - Wybudowanie (0+000 - 0+980)

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz informację o wyborze oferty (421kB) pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz informację z sesji otwarcia ofert (330kB) pdf
Informacja o wysokości środków pobierz informację o wysokości środków (238kB) pdf


1. Specyfikacja Warunków Zamówienia pobierz (313kB) word
(1). Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach: pobierz (18756kB) pdf
1.1. Dokumentacja projektowa pobierz (4325kB) zip
1.2. STWIORB pobierz (3468kB) zip
(1.2). STWIORB po zmianach pobierz (2449kB) pdf
1.3. Przedmiar robót pobierz (731kB) zip
(1.3) Przedmiar robót po zmianach pobierz (1197kB) pdf
2. Zał. Nr 2 Projekt umowy pobierz (79kB) word
3. Zał. Nr 3 Wzór formularza ofertowego pobierz (44kB) word
4. Zał. Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw pobierz (31kB) word
5. Zał. Nr 5 Wzór oświadczenia o spełnianiu pobierz (23kB) word
6. Zał. Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się - jeżeli dotyczy pobierz (28kB) word
7. Zał. Nr 7 Wykaz robót budowlanych pobierz (24kB) word
8. Zał. Nr 8 Wzór wykazu osób pobierz (24kB) word
9. Zał. Nr 9 Identyfikator postępowania na miniPortalu pobierz (21kB) word

Odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców pobierz (1104kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (17 sierpnia 2021, 14:52:25)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (20 września 2021, 13:28:37)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 589