zamówienie na:

Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno-sportowego w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: RGK.271.1.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy w zakresie 3 części zamówienia: Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis Mełno 43, 86-330 Mełno za cenę brutto: 215.820,55 zł., okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% W zakresie 1 i 2 części zamówienia postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie BZP pod nr 2021/BZO00050117/01 w dniu 10.05.2021
Identyfikator postępowania:
ocds-148610-3442d031-b161-11eb-911f-9ad5f74c2a25
treść ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia (7673kB) pdf
zmiana ogłoszenia nr 2021/BZP 00054723/01 z dnia 14.05.2021 pobierz treść zmiany ogłoszenia (775kB) pdf
zmiana ogłoszenia nr 2021/BZP 00054744/01 z dnia 14.05.2021 pobierz treść zmiany ogłoszenia (594kB) pdf

Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Nazwa zadania: Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno-sportowego w Kijewie Królewskim

informacja o wyborze oferty pobierz informacje o wyborze (855kB) pdf
informacja z otwarcia ofert pobierz treść informacji (264kB) pdf
informacja o wysokości środków pobierz treść informacji (228kB) pdf
odpowiedzi na zadane pytania z dnia 19.05.2021r.: pobierz treść odpowiedzi (1913kB) pdf

Zmiana treści SWZ pobierz treść zmiany SWZ (307kB) pdf
Pliki do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (320kB) word
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1.1 Dokumentacja projektowa pobierz (2327kB) zip
Załącznik Nr 1.2 Przedmiary robót pobierz (289kB) pdf
Załącznik Nr 2 Projekt umowy pobierz (340kB) word
Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego pobierz (48kB) word
Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia pobierz (31kB) word
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pobierz (31kB) word
Załącznik Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy pobierz (28kB) word
Załącznik Nr 7 Wzór wykazu robót budowlanych pobierz (25kB) word
Załącznik Nr 8 Wzór wykazu osób pobierz (28kB) word
Załącznik Nr 9 Identyfikator postępowania na miniPortalu pobierz (20kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (10 maja 2021, 15:01:44)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (22 czerwca 2021, 15:53:11)
Zmieniono: poprawiono informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 507