zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo, etap II – część 1

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice za cenę brutto: 614.989,04 zł Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60 pkt., okres gwarancji: 60 m-cy – 20 pkt., termin wykonania: 09.09.2016 r. – 20 pkt. Razem – 100 pkt.  
Kijewo Królewskie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo, etap II - część 1
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zmówień Publicznych: 123193 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
 • zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2,
86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.plI. 
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo, etap II - część 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
- Budowa kanalizacji sanitarnej: 
1. Budowa kolektorów głównych: 
a) K-2.2 od studni S55 do S59 z rury PP SN16 śr. 0,2m, wykonane przewiertem sterowanych,
b) K-3 od studni S63 do S75 z rury PP SN16 śr. 0,2m wykonane przewiertem sterowanym,
c) K-3.2 od studni S63 do S98 z rury PP SN16 śr. 0,2m wykonane przewiertem sterowanym.
2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych i odgałęzień w ilości 28szt. 
- Budowa wodociągu: 
1. Budowa nitki głównej od włączenia w istniejący wodociąg na dz. nr 172/4 w punkcie nr 3 do punktu 4, wykonane przewiertem dł. 463mb; 
2. Budowa hydrantów naziemnych w ilości 3 szt.
3. Budowa przyłączy w ilości 2 szt. wykonane przewiertem w rurze ochronnej.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do 23.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. 
Kwota wadium wynosi 12 000,00 zł.
Wadium może być wnoszone w jednej z form określonych w art.45 ust 6 ustawy PZP. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 z dopiskiem wadium do przetargu na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo, etap II - część 1. 
Uwaga: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu na rachunek Zamawiającego a potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty. 
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 nie uzupełnił brakujących dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wykonawcy ,którego oferta została wybrana, jeżeli: 
1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w umowie, 
2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy, 
3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 500 000,00 zł każde.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w branży sanitarnej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. formularz ofertowy, 
2. podpisany przedmiar robót.SEKCJA 

IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - waga 60
2 - Okres gwarancji - waga 20
3 - Termin wykonania zamówienia - waga 20

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: 
a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, 
b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, 
c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, 
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kijewo Królewskie pok. nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                                                                                         Wójt Gminy Kijewo Królewskie

Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 11.07.2016r. pobierz (100kB) pdf

Informacja o omyłce pisarskiej pobierz (17kB) pdf

INFORMACJA  O WYBORZEJ  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY pobierz (507kB) jpg

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załączniki nr 1, 2, 2/1, 3, 7, 8, 9, 10) pobierz (223kB) word
1.1 Aktualne załączniki nr 3 i nr 9 do SIWZ pobierz (38kB) word
2. Wzór umowy (załącznik nr 4) pobierz (127kB) word
3. Przedmiar robót (załącznik nr 5) pobierz (78kB) pdf
4. Elementy dokumentacji projektowej (załącznik nr 6):
    4.1 Uszczegółowienie do projektu budowy kanalizacji pobierz (48kB) pdf
    4.2 Opis do projektu budowy kanalizacji pobierz (3626kB) pdf
    4.3 Zestawienie przyłączy i odgałęzień pobierz (22kB) pdf
    4.4 Projekt zagospodarowania terenu PZT pobierz (8267kB) zip
    4.5 Przekroje, Rysunki, Uzgodnienia pobierz (5948kB) zip  
    4.6 Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót STWiOR pobierz (1837kB) pdf
    4.7 Dokumentacja geologiczna pobierz (1662kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Melerski
Opublikował: Michał Melerski (6 lipca 2016, 20:13:36)

Ostatnia zmiana: Michał Melerski (25 lipca 2016, 14:56:48)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 960