zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki - Zofijki oraz Szymborno - Bągart

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce za cenę brutto: 434 923,55 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 90 pkt, gwarancja – 10 pkt.  

Kijewo Królewskie: Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki - Zofijki
oraz Szymborno - Bągart

Numer ogłoszenia: 85669 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
x zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki - Zofijki oraz Szymborno - Bągart.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki - Zofijki oraz Szymborno - Bągart Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania:
Zad. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 060545 C Trzebcz Szlachecki - Zofijki, gm. Kijewo Królewskie o długości 690,0 m, szerokość jezdni 4,00 m na odcinkach prostych o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym i = 2,0 %, oraz obustronne pobocze o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym i = 3 %, wykonanie zjazdów na posesję oraz oznakowanie pionowe. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Nawierzchnię drogi zaprojektowano o następującej konstrukcji:
-warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm
-warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm
-podbudowa z tłucznia kamiennego grub. 5 cm
-wyrównanie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 7 cm
Nawierzchnia skrzyżowania od hm 6+00,00 do hm 6+90,00 do końca opracowania zaprojektowano
-warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm
-warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm
-podbudowa z gruzu betonowego grub. 18 cm -warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm. Utwardzenie pobocza wykonać z tłucznia kamiennego o średniej grubości warstwy kamienia po zagęszczeniu 10 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdów istniejących i projektowanych: Nawierzchnię projektowanych zjazdów zaprojektowano o następującej konstrukcji:
-warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm
-warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm
-podbudowa z gruzu betonowego grub. 18 cm
-warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm.
Odwodnienie drogi: Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne przebudowywanej jezdni i poboczy na przylegające tereny zielone i do istniejących rowów drogowych o przekroju trapezowym. W celu bezproblemowego spływu wód z powierzchni jezdni, projektuje się ścinanie i plantowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szerokości 1,00 m. Oznakowanie pionowe: Ustawienie oznakowania pionowego znakami A7- 1 szt., A6b-1 szt., A6c-1 szt., D1-1 szt., T6a-1 szt., A30-2szt., T5-2 szt..

Zad. Nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 060525 C Szymborno - Bągart, gm. Kijewo Królewskie o długości 674,0 m (od hm 0+000 do hm 0+674), szerokość jezdni 4,50 m na odcinkach prostych o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym i = 2,0 %. Obustronne pobocze o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym i = 3 %, wykonanie zjazdów na posesję.
Konstrukcja nawierzchni jezdni: Nawierzchnię drogi zaprojektowano o następującej konstrukcji: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
 -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
-remont cząstkowy masą bitumiczną -istniejąca nawierzchnia bitumiczna Utwardzenie pobocza wykonać z mieszanki gruzu betonowego sortowanego i pospółki frakcji 0-31 mm grub. 10 cm w proporcji 1:1. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: Nawierzchnię projektowanych zjazdów zaprojektowano o następującej konstrukcji:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
-remont cząstkowy masą bitumiczną -istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Odwodnienie drogi: Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne przebudowywanej jezdni i poboczy na przylegające tereny zielone i do rowów drogowych o przekroju trapezowym. W celu bezproblemowego spływu wód z powierzchni jezdni, projektuje się ścinanie i plantowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szerokości 1,00 m. Należy wykonać powykonawczą inwentaryzacja geodezyjną. Opracować Projekt Organizacji Ruchu, oznakować i utrzymać oznakowanie wg projektu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy zakres całego przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zadanie co najmniej 36 m-cy, maksimum 60 m-cy. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) w odniesieniu do materiałów, urządzeń i technologii mają jedynie charakter przykładowy i pomocniczy. Oznaczają jedynie minimalny standard i minimalne parametry jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, jeżeli zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Stosując materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, Wykonawca powinien zawrzeć informację o tym w kosztorysie ofertowym. Pożądane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót oraz uzyskał wszelkie informacje pomocne przy przygotowaniu oferty i zawarciu umowy na realizację w/w zadania..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. Kwota wadium wynosi 15 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej z form określonych w art.45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 z dopiskiem wadium do przetargu na: Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki - Zofijki oraz Szymborno - Bągart.
Uwaga: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu na rachunek Zamawiającego a potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć do oferty. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 nie uzupełnił brakujących dokumentów ,oświadczeń lub pełnomocnictw chyba ,że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 Zamawiający zatrzymuje wadium wykonawcy ,którego oferta została wybrana, jeżeli: 1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w umowie, 2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy, 3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie dróg polegających na wykonaniu podbudowy z ułożeniem nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo o wartości minimum 400 000,00 zł każde.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 800 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz ofertowy,
2) podpisany przedmiar robót

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres Gwarancji - 10

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
Wystąpienie siły wyższej
1. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą wyższą, o zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej, w dniu przerwania robót w formie pisemnej niezależnie od odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy. Taki sam tryb dotyczy wznowienia robót.
2. Zamawiający może podważyć zasadność przerwania robót w przypadku gdy przerwa nie ma związku z okolicznościami wynikającymi z siły wyższej. 3. Niezachowanie w/w procedury powoduje u Wykonawcy utratę możliwości powoływania się na wystąpienie siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie pok. 1a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2,
86-253 Kijewo Królewskie sekretariat pok. 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (476kB) pdf

                                                                               Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Załączniki do SIWZ:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załącznik nr 1, 2, 2/1, 3, 7, 8, 9, 10) pobrane (230kB) word
2. Wzór umowy (załącznik nr 4) pobrane (125kB) word
3. Przedmiar robót (załącznik nr 5) pobierz (118kB) zip
4. Elementy dokumentacji technicznej:
    - Zadanie 1 pobierz (10240kB) zip - cz.1 pobierz (1940kB) plik - cz.2 pobierz (1552kB) zip - cz.3
    - Zadanie 2 pobierz (1006kB) zip
    - SST Szymborno-Bągart pobierz (2332kB) pdf


Pytania i odpowiedzi:
20.06.2016 r. - pobierz (204kB) jpg
27.06.2016 r. - pobierz (422kB) pdf ,plan orientacyjny z zaznacz. odc. pobierz (640kB) pdf


 

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Burdzel
Opublikował: Dorota Burdzel (14 czerwca 2016, 15:57:15)

Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (15 lipca 2016, 10:31:11)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 859