zamówienie na:

zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFK.271.1.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33 87 - 100 Toruń cena: 95775,43 Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza spełniająca warunki udziału w postępowaniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena 100% 

RFK.271.1.2015                                                                  Kijewo Królewskie, 02.12.2015

 
Kijewo Królewskie: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 70 56, faks 56 686 70 56, e-mail: przetargi@kijewo.pl

Numer ogłoszenia: 327732 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 70 56, faks 56 686 70 56, e-mail: przetargi@kijewo.pl.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1) Kwota kredytu - 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) 2) Okres kredytowania - 48 m-cy, tj. od 28.12.2015 r. do 30.11.2020 r. . 3) Karencja w spłacie kapitału - do 30.11.2016 r. . 4) Spłata kredytu - 15 rat płatnych od 30.11.2016 r. do 30.11.2020 r. rozłożonych następująco: W 2016 r. - 30.11.2016 - 50 000 zł W 2017 r. - 30.06.2017 r. - 50 000,00 zł, 30.11.2017 r - 50 000,00 zł W 2018 r. - 30.03.- 62 500,00 zł, 29.06.-62 500,00 zł, 28.09.-62 500,00 zł, 30.11.-62 500,00 zł W 2019 r. - 29.03.- 75 000,00 zł, 28.06.-75 000,00 zł, 28.09.-75 000,00 zł, 30.11.-75 000,00 zł W 2020 r. - 30.03.- 75 000,00 zł, 30.06.-75 000,00 zł, 30.09.-75 000,00 zł, 30.11.-75 000,00 zł 5) Spłata odsetek - pierwsza 31.12.2015 r. pozostałe w dniu spłaty rat kredytu. 6) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów). 7) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi, będą dokonywane w złotych polskich..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, sekretariat (pok. nr 11).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 327732 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

                                                                           -- Wójt Gminy Kijewo Królewskie --


Dokumenty:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (zał. nr 1, 2, 3) pobierz (135kB) word

07.12.2015 r. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zmiana ogłoszenia pobierz1 (2833kB) plik      pobierz2 (2668kB) plik
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (zał. nr 1, 2, 3) pobierz (108kB) plik

informacja o wyborze oferty  pobierz (75kB) pdf


metryczka


Opublikował: Jarosław Ciemniewski (2 grudnia 2015, 13:49:19)

Ostatnia zmiana: Jarosław Ciemniewski (16 grudnia 2015, 13:29:30)
Zmieniono: 16.12.2015 informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 645