zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060508 C Watorowo - Małe Czyste.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.4.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - cena ofertowa brutto 367 219,43 zł., oferent udzielił 60 miesięcy gwarancji. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt. przy zachowaniu kryterium oceny oferty: cena - 90,00 pkt., okres gwarancji - 10,00 pkt.  
RGK.271.4.2015                                                                 Kijewo Królewskie, 04.08.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 060508 C Watorowo - Małe Czyste.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi gminnej nr 060508 C Watorowo - Małe Czyste, działka nr 48, gm. Kijewo Królewskie o długości 820,50 m. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi o długości 820,50 m, szerokość jezdni 3,50 m z obustronnym poboczem o szerokości 1,00 m oraz wykonanie oznakowania pionowego. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: przebudowa drogi gminnej nr 060508 C Watorowo - Małe Czyste, gm. Kijewo Królewskie o długości 820,50 m, szerokość jezdni 3,50 m na odcinkach prostych o przekroju daszkowym i spadku poprzecznym i = 2,0 %, oraz na odcinku początkowym trasy 5,00 m i 4,00 m. Obustronne pobocze o szerokości 1,00 m i spadku poprzecznym i = 3 %, wykonanie zjazdów na posesję oraz oznakowanie pionowe. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Nawierzchnię drogi zaprojektowano o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 3 cm - warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm - podbudowa z gruzu betonowego grub. 25 cm - warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm Utwardzenie pobocza wykonać z tłucznia kamiennego o średniej grubości warstwy kamienia po zagęszczeniu 10 cm, oraz warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów istniejących i projektowanych: Nawierzchnię projektowanych zjazdów zaprojektowano o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 3 cm - warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm - podbudowa z gruzu betonowego grub. 25 cm - warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm Odwodnienie drogi: Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne przebudowywanej jezdni i poboczy na przylegające tereny zielone i do rowów drogowych o przekroju trapezowym. W celu bezproblemowego spływu wód z powierzchni jezdni, projektuje się ścinanie i plantowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szerokości 1,00 m. Oznakowanie pionowe: Zgodnie z wytycznym inwestora projektuje się ustawienie oznakowania pionowego. Na drodze gminnej nr 060508C:A-7 jeden znak, A-30 jeden znak, T-5 jeden znak Należy wykonać powykonawczą inwentaryzacja geodezyjną. Opracować Projekt Organizacji Ruchu, oznakować i utrzymać oznakowanie wg projektu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy zakres całego przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zadanie co najmniej 36 m-cy, maksimum 60 m-cy. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz w specyfikacji technicznej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) w odniesieniu do materiałów, urządzeń i technologii mają jedynie charakter przykładowy i pomocniczy. Oznaczają jedynie minimalny standard i minimalne parametry jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, jeżeli zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Stosując materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, Wykonawca powinien zawrzeć informację o tym w kosztorysie ofertowym. Pożądane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót oraz uzyskał wszelkie informacje pomocne przy przygotowaniu oferty i zawarciu umowy na realizację w/w zadania..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. Kwota wadium wynosi 10 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej z form określonych w art. 45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 Uwaga: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu na rachunek Zamawiającego. IX.2. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. IX.3. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 nie uzupełnił brakujących dokumentów ,oświadczeń lub pełnomocnictw chyba ,że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie. IX.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wykonawcy ,którego oferta została wybrana, jeżeli: 1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w umowie, 2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy, 3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie dróg polegających na wykonaniu podbudowy z ułożeniem nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo o wartości minimum 600 000,00 zł każde.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 600 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- formularz ofertowy, - kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 902 - okres gwarancji - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. § 15 Wystąpienie siły wyższej 1. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą wyższą, o zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej, w dniu przerwania robót w formie pisemnej niezależnie od odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy. Taki sam tryb dotyczy wznowienia robót. 2. Zamawiający może podważyć zasadność przerwania robót w przypadku gdy przerwa nie ma związku z okolicznościami wynikającymi z siły wyższej. 3. Niezachowanie w/w procedury powoduje u Wykonawcy utratę możliwości powoływania się na wystąpienie siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 1a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 11 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod nr : 198452 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015

---Wójt Gminy Kijewo Królewskie---


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
pobierz (485kB) pdf

14.07.2015r. - Pytania i odpowiedzi:
pobierz (257kB) jpg


Dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (zał. nr 1,2,2/1,3,7,8,9,10) pobierz (176kB) plik
- Wzór umowy (załącznik nr 4) pobierz (102kB) plik
- Kosztorys ofertowy i przedmiar robót (załącznik nr 5) pobierz (2689kB) zip
- Elementy dokumentacji projektowej (załącznik nr 6) pobierz (1865kB) zip
metryczka


Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (4 sierpnia 2015, 14:40:55)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (26 sierpnia 2015, 14:11:29)
Zmieniono: 26.08.2015 - dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1455