zamówienie na:

Budowa oczyszczalni przydomowych w ramach Programu przydomowych oczyszczalni w Gminie Kijewo Królewskie - etap I

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.2.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 marca 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: KB Instalacje Krzysztof Bobrowski ul. Siewna 9/13, 94-250 Łódź - cena ofertowa brutto 1 622 597,91 zł., oferent udzielił 84 miesięcy gwarancji. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt. przy zachowaniu kryterium oceny oferty: cena - 94,00 pkt., okres gwarancji - 6,00 pkt.  
Kijewo Królewskie, 23.02.2015r.
RGK.271.2.2015

Numer ogłoszenia: 39594 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni przydomowych w ramach Programu przydomowych oczyszczalni w Gminie Kijewo Królewskie - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania obejmuje: budowę: 105 szt. indywidualnych oczyszczalni przydomowych o wydajności do 5m3/dobę spełniające wytyczne normy PN EN 12566-3 +A1;2009 na terenie Gminy Kijewo Królewskie. Roboty ziemne: przyjęto roboty ziemne w gruncie kategorii II, III, IV z występowaniem wody gruntowej, nadmiar urobku wywieziony poza teren budowy, - Posadowienie bioreaktorów oczyszczalni na podkładzie betonowym, - Posadowienie zbiorników pompowni ścieków surowych na podkładzie betonowym, - Posadowienie zbiorników pompowni ścieków oczyszczonych na podkładzie betonowym, Posadowienie każdego zbiornika/pompowni, bioreaktora, osadnika powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych oczyszczalni. - Osadniki gnilne - zastosowano osadniki z częściowym podziałem na komory z filtrem doczyszczającym na wylocie, dwu włazowe zbudowane metodą rozdmuchu z polietylenu, - Bioreaktory oczyszczalni - zastosowano bioreaktory pracujące w technologii hybrydowej, złoża zanurzonego i osadu czynnego. Wielkość dobrana do liczby mieszkańców w każdym gospodarstwie indywidualnym - zbiorniki pompowni ścieków surowych/oczyszczonych - monolityczne, - pompy ścieku surowego - w obudowie stalowej, - pompy ścieku oczyszczonego - w obudowie stalowej - rury PVC o średnicy D=110mm lub D=160mm kielichowych z uszczelnieniem gumowym oraz kształtek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury, - ruryPE-63mm/PE-50mm/oraz PE-32mm/PN-10 SDR-21 w zwojach złączonych kształtkami samozaciskowymi, - wykonanie studni chłonnej przyjęto konstrukcje wykonania z kręgów betonowych lub z polietylenu o średnicy 1000 mm i wysokości 2000 mm, wypełnionej w warstwie dolnej kamieniem płukanym o granulacji 16-32mm oraz żwirem płukanym. Studnia posiada otwory o fi=20mm, umieszczone równomiernie. Wypełnienie wykopu wokół studni chłonnej zaplanowano z kamienia płukanego o granulacji 16-32mm, dolna warstwa studni chłonnej (około 50 cm wysokości) wykonana ze żwiru. - przewód elektryczny YKYżo 3x1,5mm w otulinie gumowej - ziemny. Szczegółowy opis zawarto w projekcie budowlanym, szczegółowych specyfikacjach technicznych, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Raport musi obejmować wszystkie badania jakie obejmuje norma PN EN 12566-3+A1:2009. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane oczyszczalnie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia szkolenia (instruktażu) dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie jej użytkowania. Po zakończeniu budowy Wykonawca przekaże każdemu użytkownikowi kserokopię kompletu dokumentów dotyczących zasad eksploatacji oczyszczalni. Protokoły potwierdzające przekazanie kserokopii użytkownikom wraz z oryginałami dokumentów, zostaną dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz w specyfikacji technicznej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) w odniesieniu do materiałów, urządzeń i technologii mają jedynie charakter przykładowy i pomocniczy. Oznaczają jedynie minimalny standard i minimalne parametry jakościowe oczekiwanie przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, jeżeli zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Parametry równoważności: Dopuszcza się oczyszczalnie ścieków posiadające zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 potwierdzone pełnym raportem z badań zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską oraz minimalne warunki wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Pożądane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót oraz uzyskał wszelkie informacje pomocne przy przygotowaniu oferty i zawarciu umowy na realizację w/w zadania. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia eksploatacji instalacji przed jej uruchomieniem zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U.2013.0.1232 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania określonego efektu ekologicznego opisanego w projekcie budowlanym. W związku z tym przewiduje nakazanie Wykonawcy na jego koszt, przeprowadzenie w kolejnych czterech latach gwarancji po 25 % badań instalacji ze skuteczności oczyszczania tak aby po 4 latach sprawdzone zostały wszystkie oczyszczalnie a w ostatnim 5 roku gwarancji, Zamawiający wskaże 25 % wybranych instalacji do badań. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań w laboratorium akredytowanym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. Kwota wadium wynosi 20 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej z form określonych w art.45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 Uwaga: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu na rachunek Zamawiającego. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 nie uzupełnił brakujących dokumentów ,oświadczeń lub pełnomocnictw chyba ,że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wykonawcy ,którego oferta została wybrana, jeżeli: 1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w umowie, 2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy, 3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na budowie 78 szt przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikiem gnilnym i złożem biologicznym - każde zadanie.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

    inne dokumenty

    Pełny raport z badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Raport musi obejmować wszystkie badania jakie obejmuje norma PN EN 12566-3+A1:2009.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy 2. podpisany wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 94
    2 - Okres gwarancji na wykonaną inwestycję - 6

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Wystąpienie siły wyższej: 1. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą wyższą, o zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej, w dniu przerwania robót w formie pisemnej niezależnie od odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy. Taki sam tryb dotyczy wznowienia robót. 2. Zamawiający może podważyć zasadność przerwania robót w przypadku gdy przerwa nie ma związku z okolicznościami wynikającymi z siły wyższej. 3. Niezachowanie w/w procedury powoduje u Wykonawcy utratę możliwości powoływania się na wystąpienie siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminu Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie (sekretariat , pok. nr 11).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacja o wyborze oferty z dnia 30.04.2015r.Z A W I A D O M I E N I E

wyrok KIO pobierz (476kB) pdf

Informacja o wyborze oferty

informacja pobierz (805kB) pdf

Dokumenty:
-  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załącznik nr 1, 2, 2/1, 3, 6, 7 8, 9) pobierz (237kB) word
- Wzór umowy pobierz (115kB) pdf
- Elementy dokumentacji projektowej, przedmiary i kosztorysy ofertowe
plik 1 pobierz (10240kB) zip
plik 2 pobierz (10240kB) plik
plik 3 pobierz (10240kB) plik
plik 4 pobierz (10240kB) plik
plik 5 pobierz (10240kB) plik
plik 6 pobierz (10240kB) plik
plik 7 pobierz (10240kB) plik
plik 8 pobierz (10240kB) plik
plik 9 pobierz (10240kB) plik
plik 10 pobierz (10240kB) plik
plik 11 pobierz (10240kB) plik
plik 12 pobierz (10240kB) plik
plik 13 pobierz (10240kB) plik
plik 14 pobierz (10240kB) plik
plik 15 pobierz (1848kB) plik


06.03.2015r.
- Pytania i odpowiedzi pobierz (581kB) pdf


W celu otwarcia dokumentów Elementy dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych należy pobrać wszystkie pliki, a następnie zaznaczyć pierwszy i wypakować za pomocą darmowego programu 7-zip.

metryczka


Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (23 lutego 2015, 12:36:51)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (30 kwietnia 2015, 11:10:13)
Zmieniono: 30.04.2015r - zmieniono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1873