zamówienie na:

Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpiu, budowa placu zabaw w Dorposzu Szlacheckim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz - cena ofertowa brutto 167401,63 zł, oferent udzielił 60 miesięcy gwarancji. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt. przy zachowaniu kryterium oceny oferty: cena - 90 pkt., okres gwarancji - 10 pkt. 
Kijewo Królewskie, 22.01.2015
znak sprawy: RGK.271.1.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:
 Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2,
86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpiu, budowa placu zabaw w Dorposzu Szlacheckim. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
a) Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpiu w zakresie: - wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych metodą lekko-suchą z zastosowaniem wełny mineralnej i deski elewacyjnej, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentu wraz z obłożeniem części nadziemnej (cokoła) płytkami klinkierowymi, - wymiana podsufitówki okapu oraz wymiana obróbek, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej. - wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, - wymiana daszku nad wejściem do budynku, - wymiana stolarki okiennej na PCV w okleinie drewnopodobnej, oraz drzwiowej na aluminiową i stalową przy zachowaniu istniejących wymiarów i podziałów, kolor zewnętrzny ciemny orzech, brązowy, - wymiana okładzin schodów wejściowych z płytek gressowym antypoślizgowych, wymiana 6 szt. lamp oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami, - wymiana istniejącego przyłącza kanalizacyjnego, - wymiana ściennych nasad wentylacyjnych. - wykonanie okładziny ścian wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, - wymiana podsufitówki i warstwy wełny mineralnej w pomieszczeniach: salki, zaplecza, WC I i WC II, - wykonanie okładzin ścian w kuchni, zapleczu kuchennym i sanitariatach z płytek ceramicznych oraz podłogi w płytek gressowych, - renowacja i malowanie tynków wewnętrznych, - wymian stolarki drzwiowej wewnętrznej, na płycinową typową, - wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, przy zachowaniu istniejących parametrów instalacji i po istniejących trasach przewodów, - wymiana instalacji wod.-kan. wraz z podejściami, wymiana elektrycznego podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej, wymiana zlewozmywaków, umywalek, muszli klozetowych, - wymiana kratek wentylacyjnych, wentylatorków łazienkowych, przewodów wentylacyjnych, montaż okapu wyciągowego. 
b) Budowa placu zabaw w miejscowości Dorposz Szlachecki wraz z wykonaniem ogrodzenia i stref bezpieczeństwa wypełnionych piaskiem. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.05.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. Kwota wadium wynosi 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) Wadium może być wnoszone w jednej z form określonych w art.45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 Uwaga: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
3. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 nie uzupełnił brakujących dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw chyba ,że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli: 
    1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w umowie,  
    2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy, 
    3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania   
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na: Remoncie, modernizacji, przebudowie, budowie obiektów użyteczności publicznej lub mieszkaniowej o wartości co najmniej 100.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wg metody spełnia/nie spełnia 
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będzie wykonywała zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów), która będzie kierowała robotami budowlanymi w ww. specjalności; Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, osobę posiadającą wymienione uprawnienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wg metody spełnia/nie spełnia 
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wg metody spełnia/nie spełnia 
  
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1) formularz cenowy, 
2) podpisany przedmiar robót. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
1 - Cena - waga 90 
2 - Okres gwarancji - waga 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 
2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: 
   a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, 
   b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, 
  c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, 
   d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie, pok. nr 11. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem: 16244 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (90kB) pdf  

                                                                                                    
                                                                                    Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Dokumenty:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załączniki nr 1, 2, 2/1, 3, 7, 8, 9, 10) pobierz (186kB) word
2. Wzór umowy (załącznik nr 4) pobierz (126kB) word
4. Przedmiary robót (załącznik nr 5)
    - część I: Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpiu pobierz (109kB) pdf
    - część II: Budowa placu zabaw w Dorposzu Szlacheckim pobierz (33kB) pdf
5. Dokumentacja techniczna (załącznik nr 6)
    - część I: Opis techniczny świetlicy wiejskiej w Kiełpiu pobierz (106kB) pdf
    - część II: Opis techniczny budowy placu zabaw w Dorposzu Szlacheckim pobierz (417kB) pdf
    - część III: Dokumentacja rysunkowa pobierz (4279kB) zip
metryczka


Opublikował: Michał Melerski (22 stycznia 2015, 20:56:28)

Ostatnia zmiana: Michał Melerski (12 lutego 2015, 12:06:50)
Zmieniono: Zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1214