zamówienie na:

Przetarg na catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SFP.271.1.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "Disco - Bar" Michał Dobrzalski Przysiersk ul. Tucholska 19 86 - 122 Bukowiec, za cenę ofertową brutto 4,43 zł/posiłek. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny oferty: cena - 100%  

Kijewo Królewskie, 11.07.2014 r.

SFP.271.1.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedszkolnych mieszczących się na terenie gminy Kijewo Królewskie: - Punkt Przedszkolny w Płutowie - 2 Punkty Przedszkolne w Brzozowie - 2 Punkty Przedszkolne w Kijewie Królewskim polegające na przygotowaniu i dostarczeniu około 10200 ciepłych posiłków z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenia) nie przekroczy +/- 25 % przewidywanej ilości posiłków. Szacunkowa, dzienna liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 60 dzieci (+/- 25%). Liczba dzieci może być weryfikowana telefonicznie z 1 dniowym wyprzedzeniem. Żywienie dzieci odbywać się będzie w dni pracy Punktów Przedszkolnych w okresie od momentu zawarcia umowy do 30.06.2015 roku (z uwzględnieniem przerw w nauce m.in. dni świątecznych, wakacji, wyjazdów itp.). Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r.nr 136 poz.914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostarczanych posiłków. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. O czystość termosów zadba Wykonawca posiłków. Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Posiłki dostarczane będą na przemian: 2 razy w tygodniu zupa z wkładką w postaci mięsa (wykluczamy używanie wędlin) z pieczywem oraz jogurt owocowy lub serek homogenizowany, 2 razy w tygodniu drugie danie z surówką (porcja mięsa plus ziemniaki lub ryż lub kasza lub kopytka lub makaron) oraz sok owocowy, jeden raz w tygodniu (w piątek) porcja ryby pozbawionej ości z ziemniakami i surówką oraz sok owocowy lub inne danie bezmięsne (pierogi z owocami, serem, pierogi leniwe i inne) oraz jogurt owocowy lub serek homogenizowany. Preferowane zupy to przede wszystkim: pomidorowa, klopsowa, ogórkowa, grochowa, warzywna oraz rosół z makaronem (z wykluczeniem owocowej). Posiłki powinny być dostosowane do wieku przedszkolaków (np. warzywa, ziemniaki, makaron powinny być drobne, by były łatwe w spożyciu). Wykonawca przygotowywać będzie posiłki o kaloryczności każdego 450 kcal. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 g i powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa + 2 kromki świeżego chleba lub 1 duża bułka. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż, kopytka, kasza) 200g oraz mięso 100g i surówka 100g. Pierogi - 200g, sok - 250 ml, jogurt owocowy lub serek homogenizowany o wielkości niemniejszej niż 150 g. Zamawiający zastrzega sobie, aby nie podawano dzieciom skrzydełek drobiowych. Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków wraz ze swoimi naczyniami i sztućcami wielokrotnego użytku, szklanki nie mogą być cienkościenne. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne mycie i dezynfekowanie naczyń. Wykonawca zapewnia codzienny wywóz odpadów pozostających po dostarczonych posiłkach. Posiłki muszą być dostarczone do Punktów Przedszkolnych w godzinach 9.00 - 10.30. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają Punkty Przedszkolne. Wykonawca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do biura projektu. Jadłospis musi być zatwierdzony przez Biuro Projektu. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Biuro Projektu w każdym czasie będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca, w którym przygotowywane są posiłki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli Wykonawcy przy realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez nauczycieli bądź pracowników Punktu Przedszkolnego co do jakości posiłków Zamawiający po komisyjnym zbadaniu posiłku może żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Harmonogram dostarczania posiłków do poszczególnych Punktów Przedszkolnych Wykonawca ustali z Biurem Projektu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (alergia itp.)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.31.12.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kijewo królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie sekretariat (pokój nr 11).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem: 232854 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014

Wójt Gminy Kijewo KrólewskieDokumenty:
- SIWZ pobierz (196kB) word

metryczka


Opublikował: Jarosław Ciemniewski (11 lipca 2014, 11:47:28)

Ostatnia zmiana: Jarosław Ciemniewski (18 sierpnia 2014, 13:46:30)
Zmieniono: dodaję dokument z wyborem oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1276