zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 060534C Bajerze - Trzebczyk, Etap II.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.6.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń, za cenę ofertową brutto 449 656,25 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny oferty: cena - 100%  

                                                                                        Kijewo Królewskie, 04.07.2014r.
Nr sprawy: RGK.271.6.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 060534C Bajerze - Trzebczyk, Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 060534C Bajerze - Trzebczyk, Etap II, działka nr 210/1 obręb Bajerze, działki nr 61/3, 22/4, obręb Trzebczyk, Gmina Kijewo Królewskie. Zakres zadania obejmuje: Poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości minimum 5,0 m, przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz wykonanie chodnika po stronie prawej od km 0+243,56 do km 0+637,71 o szerokości od 1,5 do 2,0 m, a także po stronie lewej od km 0+590,13 do km 0+637,71 o szerokości 2,0 m. Wykonanie poręczy ochronnych zabezpieczające ruch pieszych na odcinku o długości 42 m. Wykonanie zatoki przystankowej. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci, wykonać dwa przejścia dla pieszych w postaci oznakowania poziomego P-10 oraz oznakowania pionowego D-6. Na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy szkole w km 0+635,71 zastosować znaki pionowe aktywne. Projektowane parametry techniczne: - długość przebudowywanego odcinka drogi - 484,59 m, - szerokość przebudowywanej nawierzchni drogi - 5,0 - 6,7 m, - powierzchnia przebudowywanej nawierzchni drogi- 2467,57 m2, - Nawierzchnia drogi o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm - warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm - powierzchnia przebudowywanej nawierzchni drogi- 2467,57 m2, - szerokość poboczy gruntowych - 0,75 - 1,0 m, - spadek poprzeczny poboczy - 6%, - całkowita długość chodnika (wraz z szerokością zjazdów) - 450,73 m, - szerokość chodnika - 1,5 - 2,0 m, - długość zatoki przystankowej - 34,0 m, - powierzchnia zatoki przystankowej - 58,10 m2, - długość poręczy ochronnych - 42,0 m, - całkowita powierzchnia zjazdów - 312,69 m2, - nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa, bitumiczna. Należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, tymczasową organizację ruchu, zmianę stałej organizacji ruchu. Szczegółowy zakres całego przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 3lat. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz w specyfikacji technicznej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) w odniesieniu do materiałów, urządzeń i technologii mają jedynie charakter przykładowy i pomocniczy. Oznaczają jedynie minimalny standard i minimalne parametry jakościowe oczekiwanie przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, jeżeli zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Pożądane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót oraz uzyskał wszelkie informacje pomocne przy przygotowaniu oferty i zawarciu umowy na realizację w/w zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. Kwota wadium wynosi 10 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej z form określonych w art.45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 Uwaga: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu na rachunek Zamawiającego. IX.2. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. IX.3. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 nie uzupełnił brakujących dokumentów ,oświadczeń lub pełnomocnictw chyba ,że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie. IX.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wykonawcy ,którego oferta została wybrana, jeżeli: 1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w umowie, 2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy, 3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania, polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie dróg polegających na wykonaniu podbudowy z ułożeniem nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo o powierzchni nie mniejszej niż 2400m2 i budowie chodnika z kostki brukowej - każde zadanie.

        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

     Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg.

        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

      Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy - kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub, d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Wystąpienie siły wyższej: 1. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą wyższą, o zaistniałych okolicznościach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego najpóźniej, w dniu przerwania robót w formie pisemnej niezależnie od odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy. Taki sam tryb dotyczy wznowienia robót. 2. Zamawiający może podważyć zasadność przerwania robót w przypadku gdy przerwa nie ma związku z okolicznościami wynikającymi z siły wyższej. 3. Niezachowanie w/w procedury powoduje u Wykonawcy utratę możliwości powoływania się na wystąpienie siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 1a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie pokój nr 6 (sala narad).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod nr 224762 – 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
 
                                                                               Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (437kB) pdf


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


- pobierz (221kB) jpg -


Zmiana Terminu Składania Ofert

                                                                                


Dokumenty:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załącznik nr 1, 2, 2/1, 3, 7, 8, 9, 10) pobierz (240kB) word
- Wzór umowy (załącznik nr 4) pobierz (130kB) word
- Kosztorys ofertowy i przedmiar robót (załącznik nr 5) pobierz (1562kB) word
- Elementy dokumentacji projektowej (załącznik nr 6) pobierz (3322kB) zip


- Pytania i odpowiedzi (23.07.2014 r.) - pobierz (398kB) pdf -
- Pytania i odpowiedzi (17.07.2014 r.) - pobierz (314kB) jpg

Dodano dokumenty:
- SST - pobierz (3684kB) zip
- Prawidłowe SST i przedmiar robót pobierz (2454kB) zip

metryczka


Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (4 lipca 2014, 13:06:07)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (11 sierpnia 2014, 14:58:02)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1553