zamówienie na:

Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie w roku 2014

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ECO-POL sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz za cenę brutto: 16.953,00 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%  
Kijewo Królewskie, 13.05.2014
RGK.271.1.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot Zamówienia: Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie w roku 2014.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 
86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kijewo.pl, www.kijewo.pl. 

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
a) usunięcie materiałów zawierających azbest z nieruchomościach wskazanych w załączniku nr 5.1 i 5.2 do SIWZ zlokalizowanych na terenie Gminy Kijewo Królewskie oraz ich przetransportowanie i unieszkodliwienie na składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest,
b) prace związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest realizowane będą w ścisłym porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu i czasookresu realizacji na poszczególnej nieruchomości.
c) Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł , (słownie: jeden tysiąc 00/100zł) 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brodnica, Nr rachunku 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Przetarg Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie w roku 2014. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i być ważne przez cały okres związania z ofertą, czyli 30 dni. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, taka gwarancja lub poręczenie musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty pieniężnej, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium określonej w pkt 1. 
5. Wykonawca który wadium wniesione w niższej kwocie niż to określone w punkcie 1. zostanie wykluczony z postępowania a oferta odrzucona bez rozpatrzenia.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania, polegające na: robotach ogólnobudowlanych w zakres których wchodziła rozbiórka i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, iż dysponuje: odpowiednim potencjałem technicznym a w szczególności co najmniej jeden środek transportu przystosowany do przewozów materiałów niebezpiecznych wyposażony w podnośnik do załadunku, podnośnik powinien umożliwiać montaż zalegalizowanej wagi do ważenia ilości odbieranego materiału.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności: 
 • kierownika budowy odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 • minimum 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. demontażem wyborów zawierających azbest, na wartość co najmniej 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 •  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- formularz cenowy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o Zamówieniu zostało zamieszczone w biuletynie UZP w dniu 13.05.2014 r. pod numerem: 160304-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  pobierz (80kB) pdf

                                                                                Wójt Gminy Kijewo Królewskie


Dokumenty:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ wraz z załącznikami: 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pobierz (218kB) word
- Wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) pobierz (75kB) word
- Wykaz nieruchomości (załącznik nr 5.1 i 5.2 do SIWZ) pobierz (53kB) word
- Formularz cenowy (załącznik nr 6 do SIWZ) pobierz (32kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Melerski (13 maja 2014, 15:33:40)

Ostatnia zmiana: Michał Melerski (2 czerwca 2014, 13:31:21)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1257