zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RSO.271.1.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 100 % 
Kijewo Królewskie, dn. 14.03.2014 r.
RSO.271.1.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kijewo Królewskie Wójt Gminy Kijewo Królewskie , ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6867056, faks 56 6867056.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kijewo.pl, www.bip.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, 2. Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, ul. Św. Wawrzyńca 6, 86-253 Kijewo Królewskie 3. Szkoła Podstawowa w Brzozowie, Brzozowo 88, 86-200 Chełmno 4. Szkoła Podstawowa w Trzebczyku, Trzebczyk 2, 86-253 Kijewo Królewskie 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie 6. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Św. Wawrzyńca 6, 86-253 Kijewo Królewskie Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950).
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 2. OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kijewo.pl; www.bip.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 86-253 Kijewo Królewskie pok. nr 11 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, sekretariat (I piętro, pokój nr 11).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków..
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie obejmuje następujące jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, 2. Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, ul. Św. Wawrzyńca 6, 86-253 Kijewo Królewskie 3. Szkoła Podstawowa w Brzozowie, Brzozowo 88, 86-200 Chełmno 4. Szkoła Podstawowa w Trzebczyku, Trzebczyk 2, 86-253 Kijewo Królewskie 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie 6. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Św. Wawrzyńca 6, 86-253 Kijewo Królewskie.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 85
o    2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 87758 - 2014 w dniu 14.03.2014 r.Wójt Gminy Kijewo KrólewskieDokumenty:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (załącznik nr 1, 2, 3) pobierz (665kB) word
- Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego (załącznik nr 4) pobierz (107kB) excel
- Pytania i odpowiedzi - nr 1 pobierz (1135kB) pdf
- Pytania i odpowiedzi - nr 2 pobierz (1731kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (14 marca 2014, 20:27:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (28 marca 2014, 15:02:00)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497